Visa allt om Fiskeri Aktiebolaget Roxen
Visa allt om Fiskeri Aktiebolaget Roxen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 500 1 000 1 970 4 642 17 687 11 872 12 192 12 056 12 496 13 575
Övrig omsättning 1 - - 2 000 2 785 329 22 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) -222 251 989 3 588 8 235 2 688 1 585 -156 1 413 2 648
Resultat efter finansnetto 248 381 781 3 487 7 579 2 156 1 013 -1 131 649 1 795
Årets resultat 258 232 2 206 2 677 3 491 273 1 013 -1 131 649 1 795
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 282 7 929 7 849 18 880 19 868 18 180 12 790 14 760 18 177 17 742
Omsättningstillgångar 2 187 1 784 4 605 7 785 4 012 2 274 1 803 619 276 1 890
Tillgångar 9 468 9 713 12 454 26 665 23 880 20 454 14 593 15 379 18 453 19 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 469 4 212 6 131 7 511 4 834 1 814 1 940 1 167 2 438 1 914
Obeskattade reserver 2 270 2 485 2 485 4 635 4 635 1 800 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 570 2 570 1 076 10 973 12 634 16 435 12 333 13 786 13 891 15 321
Kortfristiga skulder 158 446 2 761 3 545 1 776 406 320 425 2 124 2 397
Skulder och eget kapital 9 468 9 713 12 454 26 665 23 880 20 454 14 593 15 379 18 453 19 632
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 8 892 1 918 1 217 1 238 1 184 1 098 1 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 6 834 858 898 222 104 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 7 331 814 621 563 452 368 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Omsättning 501 1 000 1 970 6 642 20 472 12 201 12 214 12 056 12 496 13 600
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 4 6 7 7 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 970 1 161 2 948 1 696 1 742 3 014 3 124 3 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 16 323 626 409 410 491 416 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 425 895 1 633 4 464 8 482 4 732 3 718 2 006 3 445 4 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,00% -49,24% -57,56% -73,75% - -2,62% 1,13% -3,52% -7,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,11% 4,85% 8,97% 15,28% 34,92% 13,14% 10,86% -0,76% 8,10% 13,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,80% 47,10% 56,70% 87,79% 47,14% 22,64% 13,00% -0,97% 11,96% 19,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 405,80% 133,80% 93,60% 91,34% 12,64% 15,73% 12,16% 1,61% -14,79% -3,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,90% 63,32% 64,79% 40,98% 34,55% 15,35% 13,29% 7,59% 13,21% 9,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 384,18% 400,00% 166,79% 219,61% 225,90% 560,10% 563,44% 145,65% 12,99% 78,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...