Visa allt om Pritona Sweden Aktiebolag
Visa allt om Pritona Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 183 9 126 6 584 10 085 8 518 7 808 4 267 12 470 18 750 18 368
Övrig omsättning 1 539 - 665 640 1 198 679 3 921 65 176 -
Rörelseresultat (EBIT) 757 -74 -697 811 -114 -362 425 -1 162 354 1 808
Resultat efter finansnetto 457 -534 -1 063 526 -471 -584 218 -1 520 1 1 692
Årets resultat 457 -534 -1 063 526 -471 -584 218 -1 216 41 1 159
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 225 8 107 8 215 4 927 5 474 5 432 4 136 4 930 5 699 6 331
Omsättningstillgångar 1 351 1 298 1 314 1 258 1 580 1 563 2 607 2 800 3 206 4 270
Tillgångar 4 575 9 406 9 529 6 185 7 054 6 995 6 743 7 729 8 905 10 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 -280 254 1 557 1 031 1 501 2 136 2 058 3 805 4 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 304 376
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 569 7 669 7 408 2 464 2 561 2 897 1 403 1 631 1 625 2 052
Kortfristiga skulder 1 829 2 017 1 867 2 164 3 462 2 597 3 204 4 041 3 170 4 038
Skulder och eget kapital 4 575 9 406 9 529 6 185 7 054 6 995 6 743 7 729 8 905 10 601
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 411 365 506 414 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 233 1 274 1 204 1 255 1 336 1 032 798 1 237 1 257 1 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 490 551 557 563 676 492 825 724 605
Utdelning till aktieägare 0 0 0 240 0 0 140 0 100 250
Omsättning 5 722 9 126 7 249 10 725 9 716 8 487 8 188 12 535 18 926 18 368
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 4 4 6 5 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 183 4 563 1 646 2 521 2 130 1 301 853 1 781 2 679 2 624
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 890 445 468 481 357 335 371 359 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 497 715 -77 1 294 339 78 1 104 -185 1 482 3 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -54,16% 38,61% -34,71% 18,40% 9,09% 82,99% -65,78% -33,49% 2,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,55% -0,79% -7,31% 13,31% -1,62% -5,03% 6,39% -14,85% 2,67% 17,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,10% -0,81% -10,59% 8,16% -1,34% -4,51% 10,10% -9,21% 1,27% 9,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,72% 62,79% 74,13% 67,24% 58,53% 57,98% 58,03% 53,65% 47,35% 54,34%
Rörelsekapital/omsättning -11,43% -7,88% -8,40% -8,98% -22,09% -13,24% -13,99% -9,95% 0,19% 1,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,87% -2,98% 2,67% 25,17% 14,62% 21,46% 31,68% 26,63% 45,19% 41,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,27% 43,28% 54,85% 44,73% 37,52% 49,40% 72,32% 57,09% 86,91% 90,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...