Visa allt om ANNOT Advokatbyrå AB
Visa allt om ANNOT Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 466 2 480 2 146 2 716 2 741 2 426 1 249 1 920 0 0
Övrig omsättning 6 - - - - 28 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 290 283 48 348 -10 221 11 232 0 -3
Resultat efter finansnetto 289 283 46 341 -8 221 11 232 0 -3
Årets resultat 169 220 31 202 -9 163 7 184 0 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 18 29 16 22 29 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 941 819 755 760 741 696 420 349 69 74
Tillgångar 1 020 837 784 776 764 725 420 349 69 74
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 370 401 331 301 99 232 69 234 50 50
Obeskattade reserver 150 80 80 80 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 0 0 157 1 65 0 0 0
Kortfristiga skulder 499 353 373 395 508 492 285 115 19 24
Skulder och eget kapital 1 020 837 784 776 764 725 420 349 69 74
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 330 777 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 889 704 929 1 249 915 40 11 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 371 333 379 253 306 136 332 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 150 0 0 125 0 122 0 0
Omsättning 2 472 2 480 2 146 2 716 2 741 2 454 1 249 1 920 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 2 3 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 233 1 240 715 905 914 809 625 640 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 683 642 361 436 594 411 261 377 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 297 293 55 354 -4 224 11 232 0 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,56% 15,56% -20,99% -0,91% 12,98% 94,24% -34,95% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,43% 33,93% 6,12% 44,97% -0,39% 30,62% 2,62% 66,76% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,76% 11,45% 2,24% 12,85% -0,11% 9,15% 0,88% 12,14% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,30% 96,49% 94,83% 91,53% 95,07% 97,82% 83,51% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 17,92% 18,79% 17,80% 13,44% 8,50% 8,41% 10,81% 12,19% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,75% 55,36% 50,18% 46,83% 12,96% 32,00% 16,43% 67,05% 72,46% 67,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,58% 232,01% 202,41% 192,41% 145,87% 141,46% 147,37% 303,48% 363,16% 308,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...