Visa allt om Holmgren och Gunnarsson Aktiebolag
Visa allt om Holmgren och Gunnarsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 951 1 416 2 357 3 024 2 985 3 148 4 054 4 599 4 617 3 845
Övrig omsättning 57 52 20 19 21 789 568 17 22 267
Rörelseresultat (EBIT) -166 -155 -100 368 165 1 108 133 58 179 408
Resultat efter finansnetto -156 -147 -95 371 186 1 115 114 28 126 412
Årets resultat 2 150 179 301 182 391 84 249 248 109
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 863 891 974 1 135 1 295 1 455 2 115 1 611 2 167 2 734
Omsättningstillgångar 626 1 214 1 915 2 004 2 002 1 763 1 240 1 823 1 431 1 140
Tillgångar 1 489 2 105 2 889 3 139 3 297 3 218 3 355 3 433 3 597 3 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 235 1 634 1 683 1 654 1 503 1 464 1 203 1 247 1 118 962
Obeskattade reserver 138 297 633 956 972 1 035 451 451 762 987
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 3 3 172 187 202 928 832 1 003 1 168
Kortfristiga skulder 112 170 569 356 633 516 772 902 715 758
Skulder och eget kapital 1 489 2 105 2 889 3 139 3 297 3 218 3 355 3 433 3 597 3 875
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 655 651 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 568 716 456 469 469 822 225 224 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 126 149 164 203 275 1 102 374 316 320
Utdelning till aktieägare 160 400 200 150 150 143 130 128 120 92
Omsättning 1 008 1 468 2 377 3 043 3 006 3 937 4 622 4 616 4 639 4 112
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 476 708 1 179 1 512 1 493 1 574 1 014 1 150 1 154 961
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 285 351 438 316 340 378 484 319 300 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -138 -10 60 528 325 1 287 549 611 745 768
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,84% -39,92% -22,06% 1,31% -5,18% -22,35% -11,85% -0,39% 20,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,48% -6,98% -3,05% 12,20% 5,98% 35,61% 4,56% 1,78% 5,75% 11,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,40% -10,38% -3,73% 12,67% 6,60% 36,40% 3,77% 1,33% 4,48% 11,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,51% 72,60% 59,86% 59,76% 57,69% 58,10% 71,31% 70,34% 69,35% 74,59%
Rörelsekapital/omsättning 54,05% 73,73% 57,11% 54,50% 45,86% 39,61% 11,54% 20,03% 15,51% 9,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,17% 88,63% 75,35% 76,45% 67,31% 69,20% 45,76% 46,01% 46,33% 43,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 503,57% 618,82% 283,30% 435,11% 259,72% 264,92% 125,78% 160,09% 149,37% 109,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...