Visa allt om Dubbelfalsen Aktiebolag
Visa allt om Dubbelfalsen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 466 8 843 9 036 6 248 8 744 11 295 8 246 24 464 14 600 17 570
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 352 1 263 1 249 1 399 1 459 1 605 1 246 4 589 2 630 1 141
Resultat efter finansnetto 357 1 261 1 248 1 433 1 507 1 636 1 249 4 704 2 664 1 147
Årets resultat 451 1 429 1 340 1 051 1 393 1 289 881 2 467 1 596 606
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 92 143 521 900 1 276 1 719 1 878 1 746 1 610
Omsättningstillgångar 4 976 5 738 6 489 6 124 6 005 5 753 5 679 7 112 5 375 3 947
Tillgångar 5 032 5 831 6 632 6 645 6 904 7 029 7 397 8 990 7 121 5 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 151 2 700 3 271 2 931 3 080 2 687 2 398 4 517 3 050 1 855
Obeskattade reserver 1 929 2 158 2 742 3 221 3 226 3 633 3 775 3 748 2 491 2 056
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 952 973 619 493 598 709 1 225 725 1 580 1 646
Skulder och eget kapital 5 032 5 831 6 632 6 645 6 904 7 029 7 397 8 990 7 121 5 556
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 651 691 633 1 001 1 070 966 640 568 591 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 248 232 387 359 316 209 197 207 152
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 1 000 1 200 0 1 000 3 000 1 000 400
Omsättning 3 477 8 843 9 036 6 248 8 744 11 295 8 246 24 464 14 600 17 571
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 155 2 948 3 012 1 562 2 186 2 824 2 749 12 232 7 300 17 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 311 329 298 356 369 333 314 400 411 798
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 389 1 373 1 628 1 778 1 953 2 154 1 542 4 960 3 048 1 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -60,81% -2,14% 44,62% -28,55% -22,59% 36,98% -66,29% 67,56% -16,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,17% 21,68% 18,83% 21,58% 21,86% 23,43% 17,10% 52,42% 37,48% 20,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,42% 14,29% 13,82% 22,95% 17,26% 14,58% 15,34% 19,27% 18,28% 6,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,15% 34,63% 35,72% 64,52% 68,40% 66,35% 41,79% 28,90% 49,05% 18,65%
Rörelsekapital/omsättning 116,10% 53,88% 64,96% 90,12% 61,84% 44,66% 54,01% 26,11% 25,99% 13,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,65% 75,17% 81,57% 79,83% 79,05% 76,32% 70,03% 80,26% 68,02% 60,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,46% 249,13% 345,88% 482,76% 467,73% 516,22% 338,12% 738,34% 107,59% 169,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...