Visa allt om Lars Olov Bergstrand Aktiebolag
Visa allt om Lars Olov Bergstrand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 36 960 320 0 27 317 2 749 2 471 2 513 2 779
Övrig omsättning - - - 63 1 626 - 48 30 150 -
Rörelseresultat (EBIT) -490 -342 -502 -503 -500 -561 614 211 -131 270
Resultat efter finansnetto -420 -320 -378 -459 -395 -382 656 290 -4 320
Årets resultat -420 -320 -378 -259 -20 0 537 321 60 390
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 864 3 404 3 915 4 112 4 096 3 727 2 804 2 973 3 772 3 528
Omsättningstillgångar 202 243 212 565 1 218 2 219 3 674 3 366 2 600 2 959
Tillgångar 3 066 3 647 4 127 4 677 5 314 5 946 6 478 6 340 6 371 6 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 997 3 574 4 049 4 581 4 980 5 127 5 255 4 838 4 613 4 642
Obeskattade reserver 0 0 0 0 200 576 991 1 092 1 302 1 406
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 74 78 96 135 243 232 410 457 440
Skulder och eget kapital 3 066 3 647 4 127 4 677 5 314 5 946 6 478 6 340 6 371 6 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 294 326 324 324 313 348 758 918 920 931
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 117 98
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 46 39 39 38 36 75 249 449 757 845
Utdelning till aktieägare 160 156 156 154 142 128 127 120 96 89
Omsättning 36 960 320 63 1 653 317 2 797 2 501 2 663 2 779
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 480 160 - 14 159 1 375 1 236 1 257 1 390
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 172 184 182 181 176 212 509 684 958 937
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -490 -334 -494 -496 -415 -462 715 320 -25 356
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -96,25% 200,00% - -100,00% -91,48% -88,47% 11,25% -1,67% -9,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,41% -8,66% -9,16% - -7,43% -6,42% 10,14% 4,61% -0,05% 4,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 141,67% -32,92% -118,12% - -1 462,96% -120,50% 23,90% 11,82% -0,12% 11,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,78% 100,00% 100,00% - -5 848,15% 51,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 369,44% 17,60% 41,88% - 4 011,11% 623,34% 125,21% 119,63% 85,28% 90,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,75% 98,00% 98,11% 97,95% 96,49% 93,37% 92,40% 88,71% 87,12% 87,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 292,75% 328,38% 271,79% 588,54% 902,22% 913,17% 1 583,62% 820,98% 568,93% 672,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...