Visa allt om Fole Invest AB
Visa allt om Fole Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 115 962 117 430 - 129 119 108 539
Övrig omsättning 2 647 120 - -109 -52
Rörelseresultat (EBIT) 4 662 -2 195 - 4 074 -1 085
Resultat efter finansnetto 4 057 -3 213 - 3 903 -1 902
Årets resultat 7 720 -2 749 - 3 665 -1 251
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 2 189 17 068 - 18 896 22 581
Omsättningstillgångar 22 480 19 897 - 25 909 24 276
Tillgångar 24 669 36 964 - 44 804 46 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 360 -1 360 - 297 -686
Minoritetsintressen 0 0 - 0 0
Avsättningar (tkr) 570 4 420 - 4 825 4 544
Långfristiga skulder 8 704 22 893 - 26 377 27 925
Kortfristiga skulder 9 034 11 011 - 13 304 15 074
Skulder och eget kapital 24 669 36 964 - 44 804 46 857
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 225 1 142
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 9 775 10 124 - 6 967 6 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 3 398 3 405 - 2 544 2 883
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0
Omsättning 118 609 117 550 - 129 010 108 487
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 40 - 39 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 313 2 936 - 3 311 3 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 383 342 - 286 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 982 -765 - 5 466 239
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,25% - - 18,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,41% -1,88% - 13,39% 0,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,98% -0,59% - 4,65% 0,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,57% 18,24% - 22,17% 16,98%
Rörelsekapital/omsättning 11,60% 7,57% - 9,76% 8,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,78% -3,68% - 0,66% -1,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,66% 57,73% - 77,76% 71,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 875 1 500 2 240 3 546 3 310 2 800 930 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 259 140 746 2 163 2 161 1 685 298 -18 -60 0
Resultat efter finansnetto 1 443 1 039 453 2 1 465 919 66 1 623 -724 0
Årets resultat 1 385 1 007 353 264 824 919 66 1 623 -724 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 150 10 670 15 000 15 030 15 030 15 030 15 030 15 030 15 000 114
Omsättningstillgångar 1 183 741 953 183 631 413 917 1 385 419 0
Tillgångar 11 333 11 411 15 953 15 213 15 661 15 443 15 947 16 415 15 419 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 021 6 636 5 629 5 275 5 011 4 188 2 869 1 913 290 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 986 986 10 098 4 205 6 080 7 955 10 505 12 848 13 580 0
Kortfristiga skulder 2 325 3 789 225 5 732 4 570 3 301 2 573 1 654 1 550 0
Skulder och eget kapital 11 333 11 411 15 953 15 213 15 661 15 443 15 947 16 415 15 419 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 244 186 186 115 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 862 795 1 076 776 797 606 331 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 293 247 367 335 279 267 158 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 875 1 500 2 240 3 546 3 310 2 800 930 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 3 - 3 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 625 500 747 887 1 103 - 310 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 385 354 487 340 364 - 207 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 259 140 746 2 163 2 161 1 685 298 -18 -60 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,00% -33,04% -36,83% 7,13% 18,21% 201,08% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,73% 9,11% 4,68% 3,54% 13,80% 10,91% 5,03% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 76,96% 69,27% 33,35% 15,17% 65,29% 60,18% 86,24% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning -60,91% -203,20% 32,50% -156,49% -119,00% -103,14% -178,06% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,78% 58,15% 35,28% 34,67% 32,00% 27,12% 17,99% 11,65% 1,88% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,88% 19,56% 423,56% 3,19% 13,81% 12,51% 35,64% 83,74% 27,03% -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...