Visa allt om El o Data teknik Mats Hed Aktiebolag
Visa allt om El o Data teknik Mats Hed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 802 3 136 4 672 4 165 4 103 3 962 4 313 3 951 4 080 4 550
Övrig omsättning - - - - - 35 38 9 18 19
Rörelseresultat (EBIT) 27 -58 72 341 42 58 93 109 53 114
Resultat efter finansnetto 6 -71 65 310 -2 25 41 116 29 101
Årets resultat 3 -13 53 169 -9 3 24 62 5 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 53 53 54 55 56 57 102 128 149
Omsättningstillgångar 857 617 650 1 355 744 981 808 682 1 157 953
Tillgångar 909 670 703 1 409 800 1 037 864 784 1 285 1 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 132 295 392 223 232 229 205 142 337
Obeskattade reserver 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 34 153 78 135 154 4
Kortfristiga skulder 774 538 333 941 543 652 558 444 988 760
Skulder och eget kapital 909 670 703 1 409 800 1 037 864 784 1 285 1 102
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 247 221 186 128 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 963 1 077 1 258 1 100 1 284 1 110 1 082 1 045 998 1 035
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 490 488 513 460 527 573 571 559 483 543
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 0 0 0 0 0 200
Omsättning 2 802 3 136 4 672 4 165 4 103 3 997 4 351 3 960 4 098 4 569
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 0 4 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 934 1 045 1 557 - 1 026 660 719 659 680 758
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 538 591 - 465 325 326 305 272 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 -57 73 342 45 61 103 119 90 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,65% -32,88% 12,17% 1,51% 3,56% -8,14% 9,16% -3,16% -10,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,97% -8,66% 10,24% 24,20% 5,25% 5,59% 10,88% 18,37% 4,12% 10,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,96% -1,85% 1,54% 8,19% 1,02% 1,46% 2,18% 3,64% 1,30% 2,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,48% 70,41% 63,59% 69,41% 65,42% 69,26% 70,04% 71,22% 62,52% 67,43%
Rörelsekapital/omsättning 2,96% 2,52% 6,79% 9,94% 4,90% 8,30% 5,80% 6,02% 4,14% 4,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,85% 19,70% 50,28% 31,74% 27,88% 22,37% 26,50% 26,15% 11,05% 30,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,72% 114,68% 195,20% 144,00% 137,02% 150,46% 144,80% 153,60% 117,11% 125,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...