Visa allt om CKM Förlag AB
Visa allt om CKM Förlag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 170 2 070 2 777 2 050 3 068 2 793 2 758 196 276 375
Övrig omsättning 2 - - - 40 - 1 - - 23
Rörelseresultat (EBIT) 132 80 163 164 354 82 86 76 -228 192
Resultat efter finansnetto -2 -54 34 58 220 56 82 71 -242 184
Årets resultat -2 -39 26 30 217 56 82 71 -242 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 250 464 679 894 365 462 0 0
Omsättningstillgångar 761 1 035 1 750 1 126 759 668 473 210 350 407
Tillgångar 761 1 070 2 000 1 591 1 438 1 562 839 672 350 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 196 635 609 579 363 307 225 -1 066 -824
Obeskattade reserver 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 136 149 0 0 0 28 76 124 159
Kortfristiga skulder 502 739 1 202 967 859 1 200 503 371 1 292 1 072
Skulder och eget kapital 761 1 070 2 000 1 591 1 438 1 562 839 672 350 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 84 397 550 270 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 880 306 400 300 356 366 276 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 98 90 103 237 288 172 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 172 2 070 2 777 2 050 3 108 2 793 2 759 196 276 398
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 723 1 035 1 389 1 025 1 534 1 397 1 379 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 209 247 253 504 613 360 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 168 294 377 378 569 178 182 82 -228 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,83% -25,46% 35,46% -33,18% 9,85% 1,27% 1 307,14% -28,99% -26,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,48% 7,48% 8,15% 10,31% 24,62% 5,25% 10,25% 11,31% -65,14% 47,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,13% 3,86% 5,87% 8,00% 11,54% 2,94% 3,12% 38,78% -82,61% 51,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,39% 58,94% 65,32% 63,76% 66,10% 63,34% 45,00% 69,90% -47,10% 92,27%
Rörelsekapital/omsättning 11,94% 14,30% 19,73% 7,76% -3,26% -19,05% -1,09% -82,14% -341,30% -177,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,49% 18,32% 32,34% 38,97% 40,26% 23,24% 36,59% 33,48% -304,57% -202,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,47% 73,07% 90,60% 59,05% 34,11% 30,83% 51,69% 9,16% 14,24% 17,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...