Visa allt om Livsmedelsförädling i Lyckan AB
Visa allt om Livsmedelsförädling i Lyckan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 158 16 287 14 381 10 113 11 251 9 906 8 693 8 399 6 955 3 245
Övrig omsättning 2 033 1 125 1 841 2 176 1 353 915 627 892 1 020 392
Rörelseresultat (EBIT) 1 003 572 377 112 447 381 511 -75 504 68
Resultat efter finansnetto 904 474 297 32 407 336 459 -153 437 31
Årets resultat 204 159 237 178 275 154 244 -1 188 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 187 4 808 4 786 2 444 3 163 3 530 2 974 2 597 2 975 2 403
Omsättningstillgångar 2 573 1 253 1 700 2 603 2 530 1 925 1 417 426 370 695
Tillgångar 9 760 6 061 6 486 5 047 5 693 5 455 4 391 3 023 3 345 3 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 227 2 022 1 863 1 627 1 449 1 174 1 058 814 814 626
Obeskattade reserver 999 371 101 101 317 317 269 144 296 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 022 2 694 2 946 1 856 2 702 2 747 2 263 1 204 1 595 1 642
Kortfristiga skulder 2 513 974 1 575 1 463 1 225 1 217 801 861 640 711
Skulder och eget kapital 9 760 6 061 6 486 5 047 5 693 5 455 4 391 3 023 3 345 3 098
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 300 225 225 225 345
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 950 3 029 2 743 2 391 2 074 1 824 1 276 1 309 973 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 939 696 798 688 477 475 323 317 272 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 191 17 412 16 222 12 289 12 604 10 821 9 320 9 291 7 975 3 637
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 9 7 6 6 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 795 1 810 1 598 1 124 1 250 1 101 1 242 1 400 1 159 3 245
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 426 394 350 292 302 267 312 267 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 573 1 150 882 587 803 749 883 869 832 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,79% 13,25% 42,20% -10,11% 13,58% 13,95% 3,50% 20,76% 114,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,30% 9,47% 5,86% 2,22% 8,03% 6,98% 11,64% -2,45% 15,07% 2,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,22% 3,52% 2,64% 1,11% 4,06% 3,85% 5,88% -0,88% 7,25% 2,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,27% 39,01% 31,49% 30,43% 28,33% 36,71% 36,65% 32,21% 35,28% 33,99%
Rörelsekapital/omsättning 0,37% 1,71% 0,87% 11,27% 11,60% 7,15% 7,09% -5,18% -3,88% -0,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,80% 38,14% 29,94% 33,71% 29,56% 25,80% 28,61% 30,36% 30,71% 22,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,15% 77,62% 92,19% 159,74% 185,06% 149,88% 133,08% 49,48% 57,81% 97,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...