Visa allt om J.A. Service Arenaspecialisterna AB
Visa allt om J.A. Service Arenaspecialisterna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 492 12 864 12 107 21 357 22 991 24 400 22 520 26 271 25 462 24 877
Övrig omsättning 26 270 10 23 46 76 76 67 54 9
Rörelseresultat (EBIT) 228 -378 -1 931 1 354 606 1 641 1 753 2 987 3 161 2 895
Resultat efter finansnetto 208 -387 -1 908 1 385 664 1 624 1 716 2 846 3 169 2 895
Årets resultat 236 -137 -158 922 924 1 601 646 1 204 1 433 1 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 378 341 333 1 686 2 112 2 968 2 314 1 637 1 151 894
Omsättningstillgångar 5 014 4 040 4 311 6 537 7 657 8 178 7 808 9 321 10 017 9 203
Tillgångar 5 392 4 381 4 644 8 224 9 770 11 146 10 122 10 958 11 168 10 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 562 699 2 607 1 685 2 361 1 360 1 913 2 109 2 076
Obeskattade reserver 186 337 587 0 2 341 3 155 3 950 3 363 2 545 1 608
Avsättningar (tkr) 360 243 0 2 341 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 170 171 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 498 3 239 3 358 3 276 5 574 5 459 4 812 5 681 6 513 6 413
Skulder och eget kapital 5 392 4 381 4 644 8 224 9 770 11 146 10 122 10 958 11 168 10 097
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 656 738 1 288 768 732 719
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 6 868 7 021 6 809 10 803 10 652 11 571 10 024 11 368 10 892 10 826
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 247 2 408 2 081 3 963 3 669 3 816 3 865 4 029 4 077 3 828
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 750 0 1 600 600 1 200 1 400 1 400
Omsättning 14 518 13 134 12 117 21 380 23 037 24 476 22 596 26 338 25 516 24 886
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 26 25 40 46 51 53 57 56 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 580 495 484 534 500 478 425 461 455 436
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 85 365 368 371 359 328 290 292 289 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 387 -347 -1 897 1 428 769 1 795 1 823 3 095 3 245 3 012
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,66% 6,25% -43,31% -7,11% -5,77% 8,35% -14,28% 3,18% 2,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,25% -8,61% -40,53% 16,99% 7,04% 14,72% 17,32% 27,86% 28,56% 28,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,58% -2,93% -15,54% 6,54% 2,99% 6,73% 7,78% 11,62% 12,53% 11,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,51% 86,25% 76,63% 86,54% 86,15% 86,16% 86,45% 85,28% 85,85% 84,93%
Rörelsekapital/omsättning 3,56% 6,23% 7,87% 15,27% 9,06% 11,14% 13,30% 13,86% 13,76% 11,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,14% 18,83% 24,91% 31,70% 34,91% 42,04% 42,20% 39,55% 35,29% 32,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,13% 109,11% 113,10% 188,06% 127,14% 139,29% 152,20% 155,08% 146,05% 136,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...