Visa allt om Bengt O. Persson Projektstyrning Aktiebolag
Visa allt om Bengt O. Persson Projektstyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 350 651 553 596 810 1 044 774 986 1 343 838
Övrig omsättning - - - - - - - 1 75 29
Rörelseresultat (EBIT) -225 85 -70 5 -2 204 -119 207 260 -49
Resultat efter finansnetto -283 911 -45 -144 265 259 200 168 116 1 083
Årets resultat 0 920 35 -98 255 226 253 94 -170 787
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 97 139 1 268 1 215 192 329 1 222 856 477
Omsättningstillgångar 2 466 3 247 3 107 2 218 2 712 3 384 2 991 1 970 2 386 2 741
Tillgångar 2 540 3 344 3 246 3 486 3 927 3 577 3 320 3 192 3 243 3 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 629 1 785 1 020 1 135 1 376 1 249 1 150 1 017 1 014 1 273
Obeskattade reserver 30 318 348 428 488 519 564 690 688 479
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 882 1 241 1 878 1 923 2 063 1 809 1 605 1 484 1 541 1 465
Skulder och eget kapital 2 540 3 344 3 246 3 486 3 927 3 577 3 320 3 192 3 243 3 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 100 115 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 107 110 125 0 10 10 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 25 19 26 39 7 0 16 20 35 64
Utdelning till aktieägare 156 156 156 150 143 128 128 120 90 90
Omsättning 350 651 553 596 810 1 044 774 987 1 418 867
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 350 651 553 596 810 1 044 774 986 1 343 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 173 163 160 203 213 136 106 80 361 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -203 127 -33 48 125 371 35 421 449 3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,24% 17,72% -7,21% -26,42% -22,41% 34,88% -21,50% -26,58% 60,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,60% 30,08% 1,11% 2,18% 9,45% 9,11% 8,37% 7,33% 8,02% 35,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -55,14% 154,53% 6,51% 12,75% 45,80% 31,23% 35,92% 23,73% 19,36% 135,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,67% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 452,57% 308,14% 222,24% 49,50% 80,12% 150,86% 179,07% 49,29% 62,92% 152,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,06% 60,80% 39,79% 41,61% 44,20% 45,61% 47,16% 47,42% 46,54% 50,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,59% 261,64% 165,44% 115,34% 131,46% 187,06% 186,36% 132,75% 154,83% 187,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...