Visa allt om Beigud Fastighet AB
Visa allt om Beigud Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 035 1 128 1 001 1 190 940 1 553 1 858 3 329 5 136 2 873
Övrig omsättning - 7 16 101 2 105 1 431 35 83 219
Rörelseresultat (EBIT) 905 796 484 665 2 046 504 1 149 356 1 248 1 067
Resultat efter finansnetto 749 654 449 488 1 794 301 894 -163 906 815
Årets resultat 800 510 349 269 1 321 221 560 331 632 728
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 358 4 950 5 135 4 988 5 166 11 335 11 773 13 289 13 750 13 694
Omsättningstillgångar 6 279 5 053 1 762 305 4 887 383 1 520 1 155 639 452
Tillgångar 6 637 10 003 6 898 5 293 10 052 11 718 13 293 14 445 14 388 14 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 540 4 741 4 231 3 881 3 613 2 291 2 181 1 850 1 865 1 233
Obeskattade reserver 0 278 278 278 156 156 156 27 657 642
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 786 2 231 0 5 707 8 254 8 330 8 573 5 462 8 778
Kortfristiga skulder 5 097 200 159 1 134 577 1 016 2 626 3 996 6 404 3 494
Skulder och eget kapital 6 637 10 003 6 898 5 293 10 052 11 718 13 293 14 445 14 388 14 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 100 - 0 0 0 0 206 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 40 0 0 13 60 170 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 31 13 0 0 4 102 188 262
Utdelning till aktieägare 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 035 1 135 1 017 1 291 3 045 1 554 2 289 3 364 5 219 3 092
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 1 1 0 0 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 001 1 190 - - 1 858 3 329 2 568 2 873
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 131 52 - - 20 165 293 883
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 912 982 670 843 2 224 942 1 587 809 1 654 1 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,24% 12,69% -15,88% 26,60% -39,47% -16,42% -44,19% -35,18% 78,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,64% 7,96% 7,02% 12,56% 20,36% 4,30% 8,64% 2,52% 8,85% 7,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 87,44% 70,57% 48,35% 55,88% 217,77% 32,45% 61,84% 10,93% 24,79% 39,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,38% 96,90% 82,44% 74,47% 82,29% 76,16% 38,24% 53,78% 96,55%
Rörelsekapital/omsättning 114,20% 430,23% 160,14% -69,66% 458,51% -40,76% -59,53% -85,34% -112,25% -105,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,20% 49,56% 64,48% 77,19% 37,09% 20,53% 17,27% 12,94% 16,25% 11,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,19% 2 526,50% 1 108,18% 26,90% 846,97% 37,70% 57,88% 28,90% 9,98% 12,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...