Visa allt om HELAB Produktion AB
Visa allt om HELAB Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 528 10 118 9 360 9 892 11 946 7 640 11 476 11 776 11 316 10 301
Övrig omsättning - 225 - 33 - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 277 2 089 1 946 1 403 2 055 1 589 2 629 1 333 1 351 1 062
Resultat efter finansnetto 2 266 2 071 1 944 1 405 2 050 1 588 2 632 1 333 1 383 1 077
Årets resultat 1 395 1 212 1 316 780 1 129 1 209 1 929 1 001 745 748
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 55 123 194 232 276 266 382 521 465
Omsättningstillgångar 6 374 5 478 5 324 4 767 4 954 4 256 5 090 4 109 3 155 2 606
Tillgångar 6 384 5 533 5 448 4 960 5 187 4 532 5 356 4 491 3 676 3 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 132 3 237 3 525 2 709 3 228 2 100 3 324 2 394 1 993 1 897
Obeskattade reserver 2 573 1 978 1 463 1 212 870 357 416 409 441 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 679 318 459 1 039 1 089 2 076 1 616 1 688 1 243 1 074
Skulder och eget kapital 6 384 5 533 5 448 4 960 5 187 4 532 5 356 4 491 3 676 3 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 1 356 2 118 495 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 1 277 1 056 1 337 1 554 2 637 2 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 39 301 319 716 961 906 780
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 500 500 1 300 0 933 1 000 600 650
Omsättning 10 528 10 343 9 360 9 925 11 946 7 640 11 481 11 776 11 316 10 301
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 5 6 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 389 1 273 1 435 1 472 1 415 1 472
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 316 338 452 601 527 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 322 2 157 2 016 1 483 2 133 1 631 2 741 1 472 1 495 1 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,05% 8,10% -5,38% -17,19% 56,36% -33,43% -2,55% 4,07% 9,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,68% 37,76% 35,77% 28,33% 39,68% 35,08% 49,22% 29,79% 37,73% 35,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,64% 20,65% 20,82% 14,20% 17,23% 20,81% 22,97% 11,36% 12,26% 10,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,92% 54,18% 55,61% 55,81% 53,76% 63,57% 64,60% 62,81% 64,94% 56,01%
Rörelsekapital/omsättning 54,09% 51,00% 51,98% 37,69% 32,35% 28,53% 30,27% 20,56% 16,90% 14,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,50% 86,39% 85,65% 72,63% 74,59% 52,14% 67,79% 60,02% 62,85% 64,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 723,71% 1 322,33% 889,98% 245,04% 221,67% 91,47% 199,81% 190,82% 206,03% 145,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...