Visa allt om Tomas Du Rietz Fastighets AB
Visa allt om Tomas Du Rietz Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 238 1 362 1 375 1 331 1 290 1 269 1 154 0 0
Övrig omsättning - 106 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -202 546 -699 -137 812 775 720 317 -31 -12
Resultat efter finansnetto 149 550 -691 -110 859 777 506 476 157 30
Årets resultat 149 490 -281 10 472 429 279 343 176 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 417 2 644 2 729 2 814 2 417 100 100 0 0 1 950
Omsättningstillgångar 467 882 1 485 1 049 1 722 3 498 3 078 3 023 2 313 245
Tillgångar 2 883 3 526 4 214 3 863 4 139 3 598 3 178 3 023 2 313 2 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 855 3 406 2 917 3 348 3 480 3 136 2 827 2 548 2 205 2 028
Obeskattade reserver 0 0 0 410 537 321 127 0 0 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 57 62
Kortfristiga skulder 28 120 1 298 105 122 142 224 475 51 10
Skulder och eget kapital 2 883 3 526 4 214 3 863 4 139 3 598 3 178 3 023 2 313 2 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 340 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 47 466 510 1 090 379 377 396 253 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 19 179 173 328 108 108 116 191 0 0
Utdelning till aktieägare 0 700 0 150 143 127 120 0 0 80
Omsättning 0 1 344 1 363 1 375 1 331 1 290 1 269 1 154 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 2 2 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 619 681 458 666 645 635 577 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 66 357 347 476 244 243 256 394 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -202 631 -614 -137 812 775 720 317 -31 -12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -9,10% -0,95% 3,31% 3,18% 1,65% 9,97% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 15,60% -16,40% -2,85% 20,75% 21,65% 22,66% 15,75% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 44,43% -50,73% -8,00% 64,54% 60,39% 56,74% 41,25% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning - 61,55% 13,73% 68,65% 120,21% 260,16% 224,90% 220,80% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,03% 96,60% 69,22% 94,49% 93,64% 93,73% 91,90% 84,29% 95,33% 95,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 667,86% 735,00% 114,41% 999,05% 1 411,48% 2 463,38% 1 374,11% 636,42% 4 535,29% 2 450,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...