Visa allt om GBL Produkter Aktiebolag
Visa allt om GBL Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 147 1 627 2 375 2 416 2 536 2 331 2 035 3 769 4 058 4 638
Övrig omsättning 104 52 51 64 59 1 39 1 61 47
Rörelseresultat (EBIT) -272 -83 20 8 53 117 -123 -135 -89 199
Resultat efter finansnetto -273 399 20 2 34 117 -126 -142 -97 191
Årets resultat -174 234 16 0 27 117 -124 -143 -66 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 7 12 16
Omsättningstillgångar 940 1 390 1 075 1 157 1 243 1 002 1 219 1 199 1 458 1 646
Tillgångar 940 1 390 1 075 1 157 1 243 1 002 1 220 - 1 469 1 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 454 220 204 204 248 83 -23 350 417
Obeskattade reserver 0 99 0 0 0 0 0 2 2 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 503 733 246 349 601 538 828 918 918 918
Kortfristiga skulder 157 103 609 605 438 216 309 78 199 296
Skulder och eget kapital 940 1 390 1 075 1 157 1 243 1 002 1 220 - 1 469 1 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 6 42 59 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 90 0 0 2 - -
Löner till övriga anställda - 167 564 548 447 284 272 348 271 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 12 49 140 174 173 119 113 141 115 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 251 1 679 2 426 2 480 2 595 2 332 2 074 3 770 4 119 4 685
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 1 1 1 1 1 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 814 2 375 2 416 2 536 2 331 2 035 - 2 029 2 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 85 545 675 629 405 393 - 228 215
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -272 -83 20 8 53 119 -117 -131 -85 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,96% -31,49% -1,70% -4,73% 8,79% 14,55% -46,01% -7,12% -12,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,94% 29,06% 1,86% 0,69% 4,34% 11,68% -10,08% - -5,31% 11,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -185,03% 24,83% 0,84% 0,33% 2,13% 5,02% -6,04% -3,34% -1,92% 4,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -89,80% 22,80% 35,07% 34,93% 34,98% 31,06% 24,32% 20,59% 16,44% 19,19%
Rörelsekapital/omsättning 532,65% 79,10% 19,62% 22,85% 31,74% 33,72% 44,72% 29,74% 31,03% 29,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,79% 38,22% 20,47% 17,63% 16,41% 24,75% 6,80% - 23,92% 26,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 503,18% 986,41% 82,76% 119,34% 190,18% 219,44% 239,48% 905,13% 354,77% 226,35%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...