Visa allt om LIDKOPIA CopyPrint AB
Visa allt om LIDKOPIA CopyPrint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 053 1 814 1 843 2 068 2 125 1 408 1 896 2 777 2 485 1 810
Övrig omsättning 300 600 600 602 600 500 - - 22 41
Rörelseresultat (EBIT) -446 -61 -63 -40 316 -244 -414 130 188 28
Resultat efter finansnetto -454 -66 -64 -41 318 -238 -436 130 188 27
Årets resultat -44 -28 -9 3 196 -98 47 89 145 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 134 162 195 156 130 221 281 387 191
Omsättningstillgångar 1 058 1 070 946 1 038 1 034 639 843 893 581 673
Tillgångar 1 218 1 205 1 108 1 233 1 190 769 1 064 1 174 968 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 732 776 804 813 811 615 713 666 577 432
Obeskattade reserver 0 0 0 0 85 0 140 172 170 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 116 0 121 0 0 0 0 4 0
Kortfristiga skulder 394 312 305 300 295 154 212 336 218 246
Skulder och eget kapital 1 218 1 205 1 108 1 233 1 190 769 1 064 1 174 968 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 300 604 456 471 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 916 823 780 978 850 503 130 330 162 74
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 394 247 288 368 328 317 289 276 211 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 353 2 414 2 443 2 670 2 725 1 908 1 896 2 777 2 507 1 851
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 684 605 614 689 1 063 704 474 694 828 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 382 378 471 620 577 263 280 294 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -438 -33 -30 21 407 -152 -309 236 328 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,18% -1,57% -10,88% -2,68% 50,92% -25,74% -31,72% 11,75% 37,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -36,62% -4,90% -5,14% -2,92% 26,89% -30,95% -38,91% 11,07% 19,52% 3,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,72% -3,25% -3,09% -1,74% 15,06% -16,90% -21,84% 4,68% 7,61% 1,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,67% 77,89% 73,79% 79,64% 79,44% 75,14% 74,47% 71,95% 68,85% 64,42%
Rörelsekapital/omsättning 32,34% 41,79% 34,78% 35,69% 34,78% 34,45% 33,28% 20,06% 14,61% 23,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,10% 64,40% 72,56% 65,94% 73,42% 79,97% 76,71% 67,28% 72,25% 65,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,09% 323,72% 294,10% 322,33% 326,10% 370,78% 362,74% 206,25% 180,73% 198,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...