Visa allt om Friskatorpet Aktiebolag
Visa allt om Friskatorpet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 679 6 000 4 496 4 544 4 693 4 087 3 778 2 667 3 012 3 409
Övrig omsättning 3 775 1 724 1 723 1 673 1 675 1 779 1 723 1 615 1 582 1 536
Rörelseresultat (EBIT) -132 -208 456 1 951 3 001 2 672 3 273 2 176 2 103 1 932
Resultat efter finansnetto -253 -188 262 2 397 3 127 2 988 3 585 2 711 4 887 4 618
Årets resultat 518 122 616 1 724 1 794 1 804 2 307 1 492 2 910 3 265
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 764 5 491 4 856 21 118 21 086 18 873 17 338 15 907 10 057 11 198
Omsättningstillgångar 7 841 5 152 4 511 4 277 3 487 3 283 3 376 2 858 7 317 3 926
Tillgångar 10 605 10 643 9 367 25 395 24 573 22 156 20 714 18 765 17 374 15 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 726 176 54 17 241 15 678 14 048 12 450 10 943 9 451 9 141
Obeskattade reserver 1 709 2 590 2 901 6 613 6 626 6 140 5 668 5 233 4 782 3 952
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 150 6 318 3 620 358 358 358 358 358 358 358
Kortfristiga skulder 1 020 1 557 2 791 1 183 1 911 1 609 2 239 2 231 2 783 1 673
Skulder och eget kapital 10 605 10 643 9 367 25 395 24 573 22 156 20 714 18 765 17 374 15 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 120 120 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 195 1 466 1 620 1 477 677 446 445 383 416 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 367 497 499 396 251 171 181 150 149 212
Utdelning till aktieägare 154 0 0 144 161 165 205 800 0 2 600
Omsättning 8 454 7 724 6 219 6 217 6 368 5 866 5 501 4 282 4 594 4 945
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 560 1 500 899 1 136 1 564 1 362 1 259 889 1 004 1 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 492 425 469 349 246 249 221 229 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 248 115 673 2 117 3 178 2 804 3 419 2 358 2 285 2 152
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,02% 33,45% -1,06% -3,17% 14,83% 8,18% 41,66% -11,45% -11,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,22% 0,08% 5,26% 10,59% 14,84% 13,58% 17,52% 14,62% 28,28% 30,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,76% 0,15% 10,97% 59,18% 77,69% 73,60% 96,08% 102,89% 163,15% 136,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,98% 52,05% 57,50% 69,72% 69,57% 65,40% 85,81% 78,52% 62,72% 64,15%
Rörelsekapital/omsättning 145,78% 59,92% 38,26% 68,09% 33,58% 40,96% 30,10% 23,51% 150,53% 66,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,27% 20,64% 23,40% 87,08% 83,67% 83,83% 79,81% 78,39% 74,21% 79,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,80% 106,94% 52,24% 184,53% 84,77% 93,16% 70,66% 70,46% 235,32% 179,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...