Visa allt om Kelba i Mariestad AB
Visa allt om Kelba i Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 447 3 449 3 835 4 127 3 693 3 684 3 491 3 827 4 084 3 841
Övrig omsättning - - 4 - - - - - - 19
Rörelseresultat (EBIT) 148 99 222 124 212 225 -231 -10 0 -19
Resultat efter finansnetto 146 96 219 121 203 230 -233 -17 -2 -30
Årets resultat 1 -2 -2 88 162 191 -199 -17 -2 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 224 242 293 6 10 14 3 5 7
Omsättningstillgångar 816 1 050 940 684 838 654 630 719 766 765
Tillgångar 987 1 274 1 182 976 844 664 643 722 770 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 419 422 424 335 174 93 196 213 215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 141 118 0 4
Kortfristiga skulder 566 854 761 552 509 491 409 409 557 552
Skulder och eget kapital 987 1 274 1 182 976 844 664 643 722 770 772
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 534 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 614 620 620 608 576 542 534 546 0 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 217 210 230 210 207 206 182 206 209 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 447 3 449 3 839 4 127 3 693 3 684 3 491 3 827 4 084 3 860
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 724 1 725 1 918 2 064 1 847 1 842 1 746 1 914 2 042 1 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 417 428 411 393 376 361 379 374 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 201 155 272 174 216 229 -227 -8 2 -16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,06% -10,07% -7,08% 11,75% 0,24% 5,53% -8,78% -6,29% 6,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,99% 7,77% 18,78% 13,01% 25,24% 36,30% -35,30% -1,25% 0,26% -2,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,29% 2,87% 5,79% 3,08% 5,77% 6,54% -6,50% -0,24% 0,05% -0,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,54% 52,59% 49,34% 46,21% 48,04% 47,18% 38,01% 42,38% 41,60% 39,78%
Rörelsekapital/omsättning 7,25% 5,68% 4,67% 3,20% 8,91% 4,42% 6,33% 8,10% 5,12% 5,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,65% 32,89% 35,70% 43,44% 39,69% 26,20% 14,46% 27,15% 27,66% 27,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,75% 58,55% 48,09% 27,72% 33,40% 20,77% 51,59% 25,18% 27,65% 15,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...