Visa allt om Värnamo Sko Aktiebolag
Visa allt om Värnamo Sko Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 346 2 344 2 541 2 646 2 503 2 911 2 730 2 511 3 044 2 643
Övrig omsättning - - 13 - - - - - - 26
Rörelseresultat (EBIT) 91 115 80 306 52 58 -130 26 301 396
Resultat efter finansnetto 64 83 52 265 12 13 -174 -12 260 320
Årets resultat 95 64 39 154 12 13 -59 4 136 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 1 3 6 9 14 6 10 14 18
Omsättningstillgångar 1 346 1 297 1 337 1 163 1 282 1 048 1 221 1 233 1 205 1 365
Tillgångar 1 366 1 298 1 340 1 169 1 291 1 061 1 227 1 243 1 219 1 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 882 787 723 683 530 518 505 564 560 425
Obeskattade reserver 0 60 60 60 0 0 0 115 136 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 241 232 207 184 217 228 243 243 115 525
Kortfristiga skulder 243 219 350 242 545 315 479 321 408 365
Skulder och eget kapital 1 366 1 298 1 340 1 169 1 291 1 061 1 227 1 243 1 219 1 383
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 360 313 0 153 69 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 379 420 467 441 60 196 0 333 166 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 82 78 81 133 173 195 0 167 110 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 346 2 344 2 554 2 646 2 503 2 911 2 730 2 511 3 044 2 669
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 782 781 847 882 834 970 - 837 1 015 881
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 159 175 190 175 204 240 - 224 121 101
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 118 83 309 57 64 -126 30 305 398
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,09% -7,75% -3,97% 5,71% -14,02% 6,63% 8,72% -17,51% 15,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,95% 8,86% 5,97% 26,18% 4,03% 5,47% -10,59% 2,09% 24,69% 28,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,05% 4,91% 3,15% 11,56% 2,08% 1,99% -4,76% 1,04% 9,89% 15,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,77% 43,13% 41,64% 47,09% 43,11% 39,92% 32,38% 44,05% 34,53% 37,65%
Rörelsekapital/omsättning 47,02% 45,99% 38,84% 34,81% 29,44% 25,18% 27,18% 36,32% 26,18% 37,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,57% 64,24% 57,45% 62,21% 41,05% 48,82% 41,16% 52,04% 53,97% 34,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,33% 29,22% 24,00% 20,25% 18,35% 25,08% 18,16% 10,28% 17,40% 0,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...