Visa allt om Sandahls Goods & Parcel Aktiebolag
Visa allt om Sandahls Goods & Parcel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 484 115 298 414 291 403 290 575 287 891 262 575 232 380 249 247 242 596 235 234
Övrig omsättning 2 169 1 041 1 985 1 708 2 830 3 042 1 913 4 161 3 339 2 737
Rörelseresultat (EBIT) 18 525 21 666 16 817 25 691 32 840 33 043 22 105 42 263 37 156 38 791
Resultat efter finansnetto 18 789 22 185 17 499 26 139 33 030 33 051 22 180 42 843 38 118 38 984
Årets resultat 1 764 4 564 3 918 5 258 22 465 22 305 17 238 27 408 25 509 24 712
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 567 95 667 99 288 97 744 103 215 85 976 81 561 103 555 79 667 78 018
Omsättningstillgångar 70 142 54 909 50 112 47 260 43 295 47 954 39 052 29 510 37 524 36 724
Tillgångar 236 709 150 576 149 400 145 004 146 510 133 930 120 613 133 065 117 191 114 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 624 56 712 52 149 48 230 42 973 37 061 31 324 36 161 29 165 22 657
Obeskattade reserver 83 612 63 112 64 430 66 095 67 525 65 070 62 617 56 224 51 969 49 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 107 473 30 752 32 821 30 679 36 012 31 799 26 672 40 680 36 057 42 666
Skulder och eget kapital 236 709 150 576 149 400 145 004 146 510 133 930 120 613 133 065 117 191 114 742
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 655 822 871 864 899 951 795 805 606 560
Varav tantiem till styrelse & VD 0 92 65 114 145 - - - - -
Löner till övriga anställda 116 341 73 040 73 269 71 098 71 175 65 495 58 736 53 771 52 601 52 626
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 399 24 658 25 512 24 294 24 498 22 176 22 046 20 761 20 814 19 427
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 486 284 299 455 293 388 292 283 290 721 265 617 234 293 253 408 245 935 237 971
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 308 190 211 198 200 197 184 177 179 184
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 572 1 571 1 381 1 468 1 439 1 333 1 263 1 408 1 355 1 278
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 544 493 512 507 473 464 445 63 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 925 43 932 38 204 47 440 53 141 50 882 41 065 59 373 114 628 54 941
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,23% 2,41% 0,28% 0,93% 9,64% 12,99% -6,77% 2,74% 3,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,02% 14,73% 11,71% 18,06% 22,66% 24,72% 18,44% 32,68% 32,60% 34,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% 7,43% 6,01% 9,01% 11,53% 12,61% 9,57% 17,45% 15,75% 16,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,71% 8,10% 5,93% 5,71% 2,53% 6,15% 5,33% -4,48% 0,60% -2,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,83% 70,36% 68,54% 66,85% 63,30% 63,48% 64,23% 57,60% 56,82% 50,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,26% 178,19% 145,49% 144,15% 113,48% 144,80% 138,86% 68,57% 99,04% 82,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...