Visa allt om Fiskeboa i GBG Aktiebolag
Visa allt om Fiskeboa i GBG Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 38 462 33 836 31 489 29 577 29 095 25 465 24 041 23 465 21 881 18 882
Övrig omsättning 487 48 1 389 129 44 44 80 - 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 504 921 2 494 1 104 1 169 1 713 1 261 1 307 1 632 802
Resultat efter finansnetto 1 506 940 2 524 1 157 1 224 1 851 1 257 1 323 1 624 793
Årets resultat 1 165 780 1 745 767 667 1 098 743 686 890 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 437 1 703 2 075 1 430 792 717 864 999 1 207 810
Omsättningstillgångar 6 571 6 753 6 108 5 587 5 716 5 192 3 987 3 611 3 513 3 079
Tillgångar 8 008 8 456 8 183 7 016 6 508 5 909 4 851 4 610 4 720 3 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 850 2 385 3 004 2 559 2 692 2 775 2 177 1 934 1 598 708
Obeskattade reserver 2 850 2 822 2 903 2 620 2 469 2 179 1 795 1 555 1 273 973
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 185 570
Kortfristiga skulder 3 308 3 250 2 275 1 837 1 346 956 878 1 120 1 663 1 638
Skulder och eget kapital 8 008 8 456 8 183 7 016 6 508 5 909 4 851 4 610 4 720 3 889
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 865 856 794 752 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 290 3 141 2 865 2 923 2 711 1 401 1 300 1 108 893 664
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 361 1 315 1 247 1 316 1 119 812 779 772 629 506
Utdelning till aktieägare 1 650 0 1 400 1 300 900 750 500 500 350 0
Omsättning 38 949 33 884 32 878 29 706 29 139 25 509 24 121 23 465 21 906 18 882
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 808 4 230 3 936 3 697 3 637 3 638 3 434 3 352 3 126 3 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 561 518 535 483 444 423 388 325 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 008 1 387 2 964 1 322 1 364 1 908 1 463 1 515 1 687 993
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,67% 7,45% 6,46% 1,66% 14,25% 5,92% 2,45% 7,24% 15,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,82% 11,10% 30,84% 16,49% 18,81% 31,33% 26,02% 29,11% 34,89% 20,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% 2,78% 8,02% 3,91% 4,21% 7,27% 5,25% 5,72% 7,53% 4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,60% 22,32% 23,93% 23,81% 22,77% 24,36% 23,59% 23,98% 24,13% 20,79%
Rörelsekapital/omsättning 8,48% 10,35% 12,17% 12,68% 15,02% 16,63% 12,93% 10,62% 8,45% 7,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,86% 54,24% 64,38% 64,00% 69,32% 74,14% 72,15% 66,24% 53,27% 36,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,62% 180,89% 224,79% 260,42% 369,76% 483,05% 364,81% 238,48% 175,89% 160,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...