Visa allt om Kolmårdens Komponentmärkning Aktiebolag
Visa allt om Kolmårdens Komponentmärkning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 672 555 285 376 385 296 240 623 122 106
Övrig omsättning - - - - - 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 418 332 88 190 201 157 -49 297 -18 -17
Resultat efter finansnetto 426 341 96 199 193 166 -43 318 -2 -9
Årets resultat 271 216 75 109 108 91 0 176 -2 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 276 276 276 276 276 0 0 0 271 267
Omsättningstillgångar 958 813 509 533 438 638 503 640 76 82
Tillgångar 1 234 1 089 785 809 714 638 503 640 347 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 724 652 517 522 453 385 363 433 257 259
Obeskattade reserver 306 229 166 166 116 71 30 75 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 38 38 38 38 38
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 208 103 122 145 145 72 94 51 51
Skulder och eget kapital 1 234 1 089 785 809 714 638 503 640 347 349
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 114 16 13
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 142 142 95 95 95 54 116 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 14 14 10 12 16 18 12 44 11 10
Utdelning till aktieägare 200 200 80 80 40 40 70 70 0 0
Omsättning 672 555 285 376 385 307 240 623 122 106
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 672 555 285 376 385 296 240 623 122 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 205 193 136 153 146 105 155 179 33 29
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 418 332 88 190 201 157 -49 297 -18 -16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,08% 94,74% -24,20% -2,34% 30,07% 23,33% -61,48% 410,66% 15,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,76% 31,40% 12,48% 24,60% 29,55% 25,86% -8,55% 49,69% -0,58% -2,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,84% 61,62% 34,39% 52,93% 54,81% 55,74% -17,92% 51,04% -1,64% -8,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,62% 96,62% 100,00% 95,18% 99,18% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 112,20% 109,01% 142,46% 109,31% 76,10% 166,55% 179,58% 87,64% 20,49% 29,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,01% 76,27% 82,35% 79,65% 75,42% 68,55% 76,56% 76,09% 74,06% 74,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 469,61% 390,87% 494,17% 436,89% 302,07% 440,00% 698,61% 680,85% 149,02% 160,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...