Visa allt om Vidi Läkar Aktiebolag
Visa allt om Vidi Läkar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 380 2 381 2 580 1 169 2 694 2 781 2 584 2 705 2 601 2 666
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 180 1 039 1 378 290 423 395 251 206 354 465
Resultat efter finansnetto 1 191 1 058 1 373 286 414 386 245 216 342 452
Årets resultat 687 608 790 150 215 276 173 225 251 236
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 3 4 54 56 65 390 420
Omsättningstillgångar 3 140 2 357 1 725 1 316 1 132 983 828 853 647 655
Tillgångar 3 140 2 357 1 726 1 319 1 136 1 037 884 918 1 037 1 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 690 1 163 915 575 424 409 333 379 434 383
Obeskattade reserver 1 105 805 535 185 110 0 0 0 100 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 111 73 0 194 152 199 174 143 142 182
Kortfristiga skulder 234 316 276 365 450 429 377 395 360 395
Skulder och eget kapital 3 140 2 357 1 726 1 319 1 136 1 037 884 918 1 037 1 075
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 751 682 821 670 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 439 550 449 394 1 010 299 296 293 281 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 182 141 211 601 405 385 421 564 619
Utdelning till aktieägare 160 160 360 150 300 200 200 220 280 200
Omsättning 2 380 2 381 2 580 1 169 2 694 2 781 2 584 2 705 2 601 2 666
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 0 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 190 1 191 1 290 390 - 927 861 902 867 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 312 395 324 207 - 605 592 619 554 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 180 1 040 1 380 291 425 397 271 231 384 505
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,04% -7,71% 120,70% - -3,13% 7,62% -4,47% 4,00% -2,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,06% 45,06% 80,13% 21,99% 37,24% 38,09% 28,39% 24,40% 34,14% 43,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,21% 44,60% 53,60% 24,81% 15,70% 14,20% 9,71% 8,28% 13,61% 17,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,78% 98,78% 99,03% 98,63% 99,03% 99,07% 99,19% 99,30% 99,19% 99,32%
Rörelsekapital/omsättning 122,10% 85,72% 56,16% 81,35% 25,32% 19,92% 17,45% 16,93% 11,03% 9,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,27% 75,98% 77,19% 53,93% 44,46% 39,44% 37,67% 41,29% 48,79% 43,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 341,88% 745,89% 625,00% 360,55% 251,56% 229,14% 219,63% 215,95% 179,72% 165,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...