Visa allt om Citadellresor Aktiebolag
Visa allt om Citadellresor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 12 498 11 798 13 422 9 082 9 469 10 944 10 736 10 684 11 551 10 573
Övrig omsättning 18 - - 240 367 - - 146 251 82
Rörelseresultat (EBIT) 108 203 445 225 434 302 -427 160 584 376
Resultat efter finansnetto 86 186 334 149 368 261 -482 118 566 358
Årets resultat 66 143 24 110 305 261 -482 85 408 258
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 1 1 1 19 49 79 16 25 24
Omsättningstillgångar 4 056 3 067 3 267 2 219 2 647 2 448 2 182 2 488 2 459 1 854
Tillgångar 4 076 3 068 3 268 2 220 2 667 2 497 2 261 2 503 2 484 1 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 353 210 186 499 394 133 615 596 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 553 0 0 256 541 388 436 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 104 2 714 3 058 1 777 1 627 1 715 1 693 1 888 1 888 1 591
Skulder och eget kapital 4 076 3 068 3 268 2 220 2 667 2 497 2 261 2 503 2 484 1 878
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 775 744 636 636 636 603
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 006 1 049 1 306 651 152 202 421 591 699 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 317 231 326 185 282 298 306 319 347 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 375 200 0 200 0 0
Omsättning 12 516 11 798 13 422 9 322 9 836 10 944 10 736 10 830 11 802 10 655
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 3 2 2 3 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 166 2 950 4 474 4 541 4 735 3 648 2 684 2 671 2 310 2 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 308 546 460 655 445 380 389 337 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 203 445 243 464 332 -409 170 599 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,93% -12,10% 47,79% -4,09% -13,48% 1,94% 0,49% -7,51% 9,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,65% 6,65% 13,71% 10,14% 16,27% 12,13% -18,75% 6,63% 24,03% 20,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,86% 1,73% 3,34% 2,48% 4,58% 2,77% -3,95% 1,55% 5,17% 3,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,67% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,62% 2,99% 1,56% 4,87% 10,77% 6,70% 4,55% 5,62% 4,94% 2,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,30% 11,51% 6,43% 8,38% 18,71% 15,78% 5,88% 24,57% 23,99% 15,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,67% 113,01% 106,83% 124,87% 162,69% 142,74% 128,88% 131,78% 130,24% 116,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...