Visa allt om Handelsbaren i Åhus AB
Visa allt om Handelsbaren i Åhus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 747 4 359 4 098 1 485 1 914 2 450 2 537 2 337 2 288 2 362
Övrig omsättning 79 95 26 - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 189 -55 -125 84 91 208 41 250 224
Resultat efter finansnetto 124 131 -112 -158 48 59 172 7 212 186
Årets resultat 97 126 -112 -158 31 40 120 4 162 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 921 2 165 2 315 539 576 573 524 566 596 621
Omsättningstillgångar 358 389 250 55 90 137 206 158 238 105
Tillgångar 2 280 2 554 2 566 595 665 710 730 725 834 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 255 129 121 218 267 307 247 304 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 311 1 613 1 478 223 253 284 314 344 370 410
Kortfristiga skulder 617 686 958 251 193 159 109 133 155 113
Skulder och eget kapital 2 280 2 554 2 566 595 665 710 730 725 834 726
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 150 66 90 114 124 115 110 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 386 1 715 1 421 418 519 573 526 487 435 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 325 336 331 88 122 143 139 168 151 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 80 80 60 60 40
Omsättning 3 826 4 454 4 124 1 485 1 914 2 450 2 538 2 337 2 288 2 362
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 468 484 455 495 638 817 846 779 763 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 215 223 211 197 248 288 272 261 236 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 289 398 91 -79 138 143 260 117 339 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,04% 6,37% 175,96% -22,41% -21,88% -3,43% 8,56% 2,14% -3,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,59% 7,40% -2,14% -21,01% 12,78% 12,82% 28,49% 6,48% 30,34% 31,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,62% 4,34% -1,34% -8,42% 4,44% 3,71% 8,20% 2,01% 11,06% 9,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,91% 70,13% 65,69% 59,73% 65,88% 60,37% 60,15% 58,79% 65,78% 63,55%
Rörelsekapital/omsättning -6,91% -6,81% -17,28% -13,20% -5,38% -0,90% 3,82% 1,07% 3,63% -0,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,44% 9,98% 5,03% 20,34% 32,78% 37,61% 42,05% 34,07% 36,97% 27,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,49% 36,59% 15,14% 21,91% 46,63% 54,72% 156,88% 72,93% 120,65% 49,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...