Visa allt om Lokaltidningen Örebroar'n AB
Visa allt om Lokaltidningen Örebroar'n AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 406 22 885 19 245 19 366 17 203 15 678 14 227 14 201 12 436 7 251
Övrig omsättning - 57 95 63 135 270 532 283 573 651
Rörelseresultat (EBIT) 4 715 5 228 2 625 3 362 1 701 2 066 199 1 095 -973 -2 641
Resultat efter finansnetto 4 713 5 231 2 636 3 391 1 743 2 093 203 1 102 -968 -2 642
Årets resultat -14 -31 2 058 2 493 1 281 1 151 147 791 -709 -1 910
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 22 42 72 106 75 203 263
Omsättningstillgångar 4 585 7 468 7 580 8 624 4 322 4 926 2 740 1 842 2 212 1 864
Tillgångar 4 585 7 468 7 580 8 646 4 364 4 998 2 846 1 917 2 415 2 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 176 1 190 1 221 1 230 1 243 1 252 101 101 99 100
Obeskattade reserver 525 525 525 530 527 527 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 884 5 753 5 834 6 886 2 594 3 219 2 745 1 816 2 316 2 027
Skulder och eget kapital 4 585 7 468 7 580 8 646 4 364 4 998 2 846 1 917 2 415 2 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 60 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 058 3 707 3 287 3 085 3 203 3 094 3 330 2 844 1 069 1 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 224 1 380 1 399 1 334 1 405 1 277 1 319 1 055 415 575
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 406 22 942 19 340 19 429 17 338 15 948 14 759 14 484 13 009 7 902
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 8 9 9 9 8 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 801 2 543 2 138 2 421 1 911 1 742 1 581 1 775 4 145 1 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 572 528 566 519 496 536 508 515 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 715 5 229 2 646 3 382 1 731 2 101 246 1 141 -894 -2 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,09% 18,91% -0,62% 12,57% 9,73% 10,20% 0,18% 14,19% 71,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 102,86% 70,17% 34,80% 39,23% 40,01% 41,88% 7,17% 57,54% -40,08% -124,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,05% 22,90% 13,71% 17,52% 10,15% 13,35% 1,43% 7,77% -7,78% -36,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,69% 74,26% 75,08% 75,90% 73,74% 74,97% 100,00% 100,00% 27,96% 10,96%
Rörelsekapital/omsättning 7,59% 7,49% 9,07% 8,97% 10,04% 10,89% -0,04% 0,18% -0,84% -2,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,58% 21,42% 21,51% 18,74% 37,38% 32,82% 3,55% 5,27% 4,10% 4,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,98% 129,81% 129,93% 125,24% 166,62% 153,03% 99,82% 101,43% 95,51% 91,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...