Visa allt om Trollgläntan Aktiebolag
Visa allt om Trollgläntan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 1 096 3 329 6 153 6 934 7 137 6 284 10 112 13 997 12 732
Övrig omsättning 45 - 674 - 475 15 510 492 35 91
Rörelseresultat (EBIT) 5 -79 386 173 220 -264 486 -77 1 534 352
Resultat efter finansnetto 5 -77 366 115 130 -328 323 -319 1 308 123
Årets resultat 4 11 213 105 130 -246 175 6 694 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 470 400 1 820 1 935 2 159 2 777 3 674 3 891 2 929
Omsättningstillgångar 381 361 952 681 1 500 735 1 170 1 386 4 673 3 145
Tillgångar 471 831 1 352 2 501 3 435 2 894 3 947 5 060 8 565 6 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 464 710 698 486 381 251 497 321 1 015 321
Obeskattade reserver 0 0 92 0 0 0 82 0 333 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 162 454 1 083 2 080 4 602 3 375
Kortfristiga skulder 8 121 561 2 016 2 892 2 189 2 285 2 658 2 614 2 378
Skulder och eget kapital 471 831 1 352 2 501 3 435 2 894 3 947 5 060 8 565 6 075
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 360 285 263 547 494 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 512 1 148 2 196 2 396 2 376 2 038 2 889 3 824 3 178
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 79 795 928 1 027 940 1 063 1 519 1 592 1 370
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 0 700 0
Omsättning 67 1 096 4 003 6 153 7 409 7 152 6 794 10 604 14 032 12 823
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 4 7 8 9 9 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 548 832 879 867 793 698 919 1 166 1 061
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 295 486 447 473 400 379 450 493 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 -49 486 248 444 -49 752 892 2 987 2 659
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,99% -67,08% -45,90% -11,26% -2,84% 13,57% -37,86% -27,76% 9,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,27% -9,27% 28,62% 6,92% 6,43% -9,12% 12,31% -0,20% 17,98% 5,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,27% -7,03% 11,63% 2,81% 3,19% -3,70% 7,73% -0,10% 11,00% 2,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,18% 51,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,76% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 695,45% 21,90% 11,75% -21,70% -20,07% -20,37% -17,74% -12,58% 14,71% 6,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,51% 85,44% 56,93% 19,43% 11,09% 8,67% 14,12% 6,34% 14,65% 5,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 762,50% 298,35% 169,70% 33,78% 51,87% 33,58% 51,20% 52,14% 178,77% 132,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...