Visa allt om HG Motorservice i Vingåker Aktiebolag
Visa allt om HG Motorservice i Vingåker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 474 2 740 2 781 3 574 3 780 3 782 3 386 3 030 2 796 2 767
Övrig omsättning 50 60 55 43 35 139 42 42 4 80
Rörelseresultat (EBIT) 130 167 380 579 518 619 318 410 255 103
Resultat efter finansnetto 128 162 372 566 502 604 311 394 228 94
Årets resultat 99 187 295 311 272 332 176 210 134 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 632 1 480 1 551 1 638 1 468 1 245 1 041 632 710 750
Omsättningstillgångar 1 674 1 834 1 645 1 570 1 314 1 160 1 218 1 306 936 720
Tillgångar 3 306 3 314 3 196 3 208 2 782 2 405 2 259 1 938 1 646 1 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 368 2 270 2 083 1 788 1 477 1 204 873 786 664 531
Obeskattade reserver 510 510 590 598 456 328 178 111 13 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 90 129 356 395 434 521 509 474 531
Kortfristiga skulder 428 444 394 466 454 439 688 533 494 395
Skulder och eget kapital 3 306 3 314 3 196 3 208 2 782 2 405 2 259 1 938 1 646 1 470
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 321 0 0 236 251 227 256 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 130 120 120 200 60
Löner till övriga anställda 407 413 0 360 358 79 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 130 129 122 123 110 104 78 4 8
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 89 0 0
Omsättning 3 524 2 800 2 836 3 617 3 815 3 921 3 428 3 072 2 800 2 847
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 474 2 740 2 781 1 787 1 890 1 891 1 693 3 030 2 796 2 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 543 454 243 241 213 275 230 385 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 179 255 467 664 602 702 396 715 333 174
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,79% -1,47% -22,19% -5,45% -0,05% 11,70% 11,75% 8,37% 1,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,93% 5,07% 11,92% 18,05% 18,73% 25,74% 14,43% 21,57% 15,49% 7,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,74% 6,13% 13,70% 16,20% 13,78% 16,37% 9,63% 13,80% 9,12% 3,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,10% 35,55% 38,87% 36,43% 34,68% 34,66% 33,55% 32,41% 32,37% 26,49%
Rörelsekapital/omsättning 35,87% 50,73% 44,98% 30,89% 22,75% 19,06% 15,65% 25,51% 15,81% 11,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,66% 80,50% 79,57% 69,47% 65,17% 60,11% 44,45% 44,68% 40,91% 36,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,26% 189,64% 166,75% 149,36% 125,33% 91,12% 86,48% 99,25% 62,75% 44,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...