Visa allt om Hjärtstartaren i Kalmar M.E.Strömberg AB
Visa allt om Hjärtstartaren i Kalmar M.E.Strömberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 98 31 295 208 15 606 31 301 23 705 22 397 30 885 33 165
Övrig omsättning 600 600 600 625 3 714 - - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) -120 -100 71 29 3 343 2 979 1 730 -199 1 273 1 969
Resultat efter finansnetto 55 220 489 637 3 845 3 152 1 890 114 1 559 2 201
Årets resultat 345 246 369 317 2 160 1 819 1 219 308 1 109 1 583
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 344 1 399 1 549 2 021 2 583 1 881 1 989 2 099 2 219 2 226
Omsättningstillgångar 15 597 15 270 15 252 15 068 15 011 13 739 11 607 8 531 9 215 10 007
Tillgångar 16 940 16 669 16 801 17 088 17 594 15 620 13 596 10 630 11 433 12 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 840 13 655 13 569 13 370 13 904 11 744 9 925 8 706 8 398 7 539
Obeskattade reserver 2 433 2 829 2 910 2 909 2 730 1 860 1 190 966 1 298 1 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 667 185 322 809 961 2 016 2 481 957 1 737 3 397
Skulder och eget kapital 16 940 16 669 16 801 17 088 17 594 15 620 13 596 10 630 11 433 12 234
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 369 333 170 175 496 1 096 972 1 048 1 247 1 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 28 17 11 129 378 367 365 435 412
Utdelning till aktieägare 163 160 160 170 850 0 0 0 0 250
Omsättning 698 631 895 833 19 320 31 301 23 705 22 417 30 885 33 165
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 49 16 148 104 7 803 7 825 5 926 5 599 5 148 5 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 223 189 108 117 323 377 341 361 285 271
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -120 -100 71 33 3 345 2 982 1 734 -193 1 281 1 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 216,13% -89,49% 41,83% -98,67% -50,14% 32,04% 5,84% -27,48% -6,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,32% 1,32% 2,95% 3,74% 22,38% 20,19% 13,90% 1,06% 13,70% 17,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 56,12% 709,68% 168,14% 307,21% 25,23% 10,07% 7,97% 0,50% 5,07% 6,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,55% 29,03% 22,03% 21,63% 10,75% 16,85% 16,47% 9,85% 13,16% 14,20%
Rörelsekapital/omsättning 15 234,69% 48 661,29% 5 061,02% 6 855,29% 90,03% 37,45% 38,50% 33,82% 24,21% 19,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,90% 95,16% 94,27% 90,79% 90,46% 83,96% 79,45% 88,44% 81,63% 69,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 338,38% 8 254,05% 4 736,65% 1 862,55% 1 553,80% 450,99% 330,07% 589,34% 302,42% 163,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...