Visa allt om Fackhandelsdata i Stockholm AB
Visa allt om Fackhandelsdata i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 368 13 728 14 144 14 928 14 269 17 991 10 996 10 042 9 162 10 189
Övrig omsättning 276 - - - 198 182 141 34 - -
Rörelseresultat (EBIT) 109 114 -226 838 1 066 2 884 771 501 343 246
Resultat efter finansnetto 114 131 -169 876 1 114 2 863 770 509 336 215
Årets resultat 59 249 26 531 523 1 576 166 289 167 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 114 541 920 1 740 1 660 2 041 290 258 285
Omsättningstillgångar 5 574 5 762 7 014 7 201 6 076 6 529 2 791 3 239 2 466 2 860
Tillgångar 5 751 5 877 7 555 8 120 7 816 8 189 4 832 3 529 2 724 3 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 506 1 447 3 097 3 371 3 090 2 816 1 380 1 356 1 071 904
Obeskattade reserver 1 582 1 580 1 805 2 041 1 978 1 583 864 321 214 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 160 752 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 663 2 850 2 653 2 708 2 748 3 629 1 835 1 851 1 439 2 131
Skulder och eget kapital 5 751 5 877 7 555 8 120 7 816 8 189 4 832 3 529 2 724 3 145
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 607 1 449 1 481 646 644
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 388 4 889 5 731 5 070 4 869 2 846 1 842 1 586 1 861 1 969
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 990 3 038 3 215 2 811 2 684 2 117 1 573 1 434 1 527 1 434
Utdelning till aktieägare 0 0 300 300 250 250 140 142 0 0
Omsättning 15 644 13 728 14 144 14 928 14 467 18 173 11 137 10 076 9 162 10 189
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 13 12 12 11 10 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 098 1 056 1 088 1 244 1 189 1 636 1 100 1 004 1 145 1 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 624 704 668 641 607 495 468 532 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 552 232 1 407 1 453 3 349 933 606 427 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,95% -2,94% -5,25% 4,62% -20,69% 63,61% 9,50% 9,60% -10,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,98% 2,23% -2,24% 10,86% 14,43% 35,41% 16,12% 14,68% 13,11% 8,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,74% 0,95% -1,19% 5,91% 7,91% 16,12% 7,08% 5,16% 3,90% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,04% 77,73% 79,74% 78,97% 77,27% 66,09% 66,95% 69,95% 70,50% 59,98%
Rörelsekapital/omsättning 18,94% 21,21% 30,83% 30,10% 23,32% 16,12% 8,69% 13,82% 11,21% 7,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,64% 45,59% 59,63% 60,04% 58,19% 48,63% 41,74% 44,97% 44,97% 31,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,59% 186,04% 242,78% 250,66% 206,59% 168,37% 135,91% 160,45% 157,47% 122,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...