Visa allt om Strömskär Transport & Konsult Aktiebolag
Visa allt om Strömskär Transport & Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 11 18 26 117 91 0 0 197 0
Övrig omsättning - - - - 345 32 - - - 4 901
Rörelseresultat (EBIT) -409 -693 -299 -190 137 -187 -266 -1 704 -485 3 930
Resultat efter finansnetto -343 -1 002 888 228 387 804 1 311 -2 805 -610 4 362
Årets resultat -240 -1 011 687 10 387 877 1 334 -2 767 -610 2 985
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 767 15 981 17 519 16 825 13 540 15 993 16 448 13 675 15 431 14 494
Omsättningstillgångar 780 1 937 1 429 1 232 4 293 1 477 270 1 721 2 801 5 687
Tillgångar 17 546 17 918 18 948 18 057 17 834 17 471 16 718 15 396 18 232 20 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 155 17 395 18 406 17 719 17 709 17 322 16 445 15 111 17 878 18 488
Obeskattade reserver 389 491 491 303 84 84 157 180 218 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 32 50 35 40 65 116 105 136 1 475
Skulder och eget kapital 17 546 17 918 18 948 18 057 17 834 17 471 16 718 15 396 18 232 20 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 38 108 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 286 - 0 0 0 0 284 329 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 29 - 0 0 0 0 105 98 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 11 18 26 462 123 0 0 197 4 901
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 - 0 0 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 6 - - - 46 - - 99 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 158 - - - - 9 221 200 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -130 -486 -131 -110 272 8 -104 -1 546 -327 3 944
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 81,82% -38,89% -30,77% -77,78% 28,57% - - -100,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,95% -2,77% 4,79% 1,50% 3,27% 4,77% - - -1,15% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 715,00% -4 518,18% 5 038,89% 1 038,46% 498,29% 915,38% - - -106,09% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 36,36% -155,56% 76,92% 44,44% 90,11% - - 97,97% -
Rörelsekapital/omsättning 3 885,00% 17 318,18% 7 661,11% 4 603,85% 3 635,04% 1 551,65% - - 1 352,79% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,50% 99,22% 99,16% 99,36% 99,65% 99,50% 99,06% 98,99% 98,92% 92,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26 000,00% 6 053,12% 2 858,00% 3 520,00% 10 732,50% 2 272,31% 232,76% 1 639,05% 2 059,56% 385,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...