Visa allt om Lennart Magnusson Västerås Ortopedpraktik AB
Visa allt om Lennart Magnusson Västerås Ortopedpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 051 7 702 7 072 7 445 7 256 7 618 7 478 6 054 3 299 2 259
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 410 634 295 -43 140 1 421 1 465 1 179 38 -257
Resultat efter finansnetto 414 634 295 -42 146 1 421 1 466 1 183 54 -257
Årets resultat 226 13 160 -45 98 1 031 1 067 840 35 -120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 715 731 743 760 1 222 1 579 71 133 715 674
Omsättningstillgångar 3 148 2 579 1 886 1 778 1 112 1 535 3 900 2 591 1 047 880
Tillgångar 3 863 3 310 2 628 2 538 2 334 3 114 3 971 2 724 1 762 1 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 678 1 452 1 439 1 278 1 324 1 226 1 795 1 465 1 021 986
Obeskattade reserver 188 78 78 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 997 1 780 1 111 1 260 1 010 1 088 2 176 1 259 741 568
Skulder och eget kapital 3 863 3 310 2 628 2 538 2 334 3 114 3 971 2 724 1 762 1 554
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 2 365 0 900 560 550 485 690 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 165 2 255 0 2 621 1 671 1 401 1 465 1 277 644 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 098 1 257 1 312 1 395 1 379 957 974 918 558 582
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 1 600 0 0 0
Omsättning 7 051 7 702 7 072 7 445 7 256 7 618 7 478 6 054 3 299 2 259
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 763 1 926 1 768 1 861 1 814 1 905 1 870 1 514 1 650 1 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 859 912 951 1 040 1 015 800 784 705 991 852
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 426 659 320 -7 182 1 458 1 527 1 241 94 -221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,45% 8,91% -5,01% 2,60% -4,75% 1,87% 23,52% 83,51% 46,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,72% 19,15% 11,23% -1,65% 6,26% 45,63% 36,92% 43,43% 3,12% -16,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,87% 8,23% 4,17% -0,56% 2,01% 18,65% 19,60% 19,54% 1,67% -11,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,14% 10,37% 10,96% 6,96% 1,41% 5,87% 23,05% 22,00% 9,28% 13,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,35% 45,71% 57,07% 50,35% 56,73% 39,37% 45,20% 53,78% 57,95% 63,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,04% 144,89% 169,76% 141,11% 110,10% 141,08% 179,23% 205,80% 141,30% 154,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...