Visa allt om Peter Linusson Konsult Aktiebolag
Visa allt om Peter Linusson Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 340 303 439 474 90 953 291 752 1 117 1 106
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -120 -40 23 -356 -88 -53 9 -48 13 99
Resultat efter finansnetto 269 245 140 -357 571 -3 159 -48 9 82
Årets resultat 269 245 140 -357 571 -3 159 -48 15 47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 138 160 50 50 50 50 50 0 101
Omsättningstillgångar 461 357 93 93 677 187 269 162 341 339
Tillgångar 577 495 254 143 727 237 319 212 341 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 364 119 -21 686 115 236 77 125 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 1 62 48 75
Kortfristiga skulder 69 131 135 164 41 121 82 73 169 241
Skulder och eget kapital 577 495 254 143 727 237 319 212 341 440
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 52 160 289 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 165 85 81 338 37 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 91 66 67 147 14 0 26 147 180 195
Utdelning till aktieägare 250 125 0 0 350 0 20 0 0 0
Omsättning 340 303 439 474 90 953 291 752 1 117 1 106
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 340 303 439 474 90 - 291 752 1 117 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 272 161 156 497 62 - 85 312 487 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -98 -18 24 -356 -88 -53 9 -48 13 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,21% -30,98% -7,38% 426,67% -90,56% 227,49% -61,30% -32,68% 0,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,79% 50,10% 55,91% -248,95% 78,54% -1,27% 49,84% -22,17% 3,81% 22,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 79,41% 81,85% 32,35% -75,11% 634,44% -0,31% 54,64% -6,25% 1,16% 8,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 93,88% 42,22% -2,31% 50,17% 84,44% 79,86% 85,35%
Rörelsekapital/omsättning 115,29% 74,59% -9,57% -14,98% 706,67% 6,93% 64,26% 11,84% 15,40% 8,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,04% 73,54% 46,85% -14,69% 94,36% 48,52% 73,98% 36,32% 36,66% 27,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 668,12% 272,52% 68,89% 56,71% 1 651,22% 154,55% 328,05% 221,92% 201,78% 140,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...