Visa allt om Baretten Konsult i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Baretten Konsult i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 76 79 100 124 110 107 132 132 152 125
Övrig omsättning 151 145 143 140 167 139 135 126 57 24
Rörelseresultat (EBIT) -361 -701 -813 -733 -872 -1 111 -1 177 -1 187 -1 178 -1 013
Resultat efter finansnetto 8 352 2 229 6 072 -947 5 811 8 523 6 212 6 364 15 407 30 698
Årets resultat 6 188 1 889 6 072 -950 5 811 8 523 6 212 6 364 15 407 30 698
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 571 44 538 45 624 44 543 45 751 43 289 38 890 30 743 32 899 33 612
Omsättningstillgångar 44 029 39 499 36 472 34 547 31 636 28 501 24 385 26 591 18 202 2 170
Tillgångar 91 600 84 036 82 096 79 091 77 387 71 790 63 275 57 334 51 101 35 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 907 83 219 81 829 75 937 77 067 71 436 63 113 57 104 50 901 35 583
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 693 817 266 3 153 320 354 162 230 200 199
Skulder och eget kapital 91 600 84 036 82 096 79 091 77 387 71 790 63 275 57 334 51 101 35 783
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 295 - 408 541 707 800 811 645 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 125 0 415 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 40 95 131 134 176 229 257 271 241 193
Utdelning till aktieägare 500 500 500 180 180 180 200 203 161 89
Omsättning 227 224 243 264 277 246 267 258 209 149
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 76 79 100 124 55 54 66 66 76 63
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 185 401 558 539 353 441 508 516 448 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -321 -612 -720 -638 -777 -993 -1 109 -1 122 -1 115 -953
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,80% -21,00% -19,35% 12,73% 2,80% -18,94% 0,00% -13,16% 21,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,53% 2,90% 7,71% 5,39% 8,17% 11,89% 9,82% 11,11% 30,15% 86,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11 480,26% 3 087,34% 6 331,00% 3 439,52% 5 746,36% 7 980,37% 4 709,09% 4 823,48% 10 137,50% 24 624,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54 389,47% 48 964,56% 36 206,00% 25 317,74% 28 469,09% 26 305,61% 18 350,76% 19 970,45% 11 843,42% 1 576,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,06% 99,03% 99,67% 96,01% 99,59% 99,51% 99,74% 99,60% 99,61% 99,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 633,83% 4 830,97% 13 700,00% 1 095,69% 9 886,25% 8 051,13% 15 052,47% 11 561,30% 9 101,00% 1 090,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...