Visa allt om NetServices i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om NetServices i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 786 660 720 771 650 710 1 220 1 987 1 811 1 814
Övrig omsättning - - - - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 9 52 8 9 10 30 13 -22 209
Resultat efter finansnetto 55 10 51 9 9 7 26 11 -27 206
Årets resultat 43 7 40 6 6 4 24 11 -27 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 9 14 18 0 1
Omsättningstillgångar 506 370 392 367 329 371 360 459 479 440
Tillgångar 506 370 392 367 333 380 373 477 479 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 340 333 292 286 279 276 252 241 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 30 60 75 47 100 98 226 238 173
Skulder och eget kapital 506 370 392 367 333 380 373 477 479 441
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 152 158 204 156 120 156 216 192 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 0 - 0 0 0 0 0 0 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 57 49 53 64 53 40 52 76 57 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 786 660 720 771 650 716 1 220 1 987 1 811 1 814
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 786 660 720 771 650 710 1 220 1 987 1 811 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 239 205 224 272 211 160 212 301 264 137
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 9 52 13 14 15 35 18 -21 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,09% -8,33% -6,61% 18,62% -8,45% -41,80% -38,60% 9,72% -0,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,87% 2,70% 13,27% 2,45% 2,70% 2,63% 8,58% 3,14% -4,59% 47,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,00% 1,52% 7,22% 1,17% 1,38% 1,41% 2,62% 0,75% -1,21% 11,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,15% 49,09% 54,17% 48,38% 50,77% 51,69% 43,20% 31,05% 33,79% 46,09%
Rörelsekapital/omsättning 48,60% 51,52% 46,11% 37,87% 43,38% 38,17% 21,48% 11,73% 13,31% 14,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,69% 91,89% 84,95% 79,56% 85,89% 73,42% 73,99% 52,83% 50,31% 60,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 408,06% 1 233,33% 653,33% 489,33% 700,00% 371,00% 367,35% 203,10% 201,26% 254,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...