Visa allt om Willéns Mekaniska Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Willéns Mekaniska Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 323 4 592 4 005 3 857 3 487 3 480 2 421 3 723 4 517 5 019
Övrig omsättning - - 82 - 44 110 656 57 - -
Rörelseresultat (EBIT) 485 536 181 533 150 25 543 -6 509 406
Resultat efter finansnetto 486 104 273 636 167 51 586 8 587 479
Årets resultat 365 -30 265 371 83 19 322 11 296 356
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 683 1 729 1 303 105 73 0 19 239 90 133
Omsättningstillgångar 2 785 2 281 3 380 4 225 3 662 3 933 4 190 3 934 4 458 3 792
Tillgångar 4 468 4 010 4 684 4 329 3 735 3 933 4 209 4 173 4 548 3 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 785 2 420 2 950 2 685 2 314 2 632 3 013 2 891 2 880 2 884
Obeskattade reserver 430 430 430 485 365 320 320 180 210 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 254 1 160 1 304 1 159 1 056 982 876 1 102 1 458 981
Skulder och eget kapital 4 468 4 010 4 684 4 329 3 735 3 933 4 209 4 173 4 548 3 925
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 398 360 406 - 1 129 670 485 615 553 956
Varav tantiem till styrelse & VD 398 360 406 - 392 336 313 392 358 358
Löner till övriga anställda 819 851 825 796 0 446 418 462 507 591
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 378 - - - - - -
Sociala kostnader 669 598 594 614 625 640 471 602 694 730
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 400 400 200 0 300
Omsättning 4 323 4 592 4 087 3 857 3 531 3 590 3 077 3 780 4 517 5 019
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 081 1 148 1 001 964 872 870 605 931 903 1 004
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 476 488 477 458 457 357 432 355 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 567 610 255 560 168 44 575 80 551 462
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,86% 14,66% 3,84% 10,61% 0,20% 43,74% -34,97% -17,58% -10,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,88% 13,37% 5,85% 14,69% 4,50% 1,30% 13,92% 0,19% 12,91% 12,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,24% 11,67% 6,84% 16,49% 4,82% 1,47% 24,20% 0,21% 13,00% 9,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,15% 75,72% 76,53% 82,40% 78,78% 73,82% 85,46% 72,36% 73,35% 73,36%
Rörelsekapital/omsättning 35,42% 24,41% 51,84% 79,49% 74,73% 84,80% 136,89% 76,07% 66,42% 56,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,84% 68,71% 70,14% 70,28% 69,16% 72,92% 77,19% 72,38% 66,65% 74,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,82% 135,17% 203,07% 304,23% 280,49% 330,35% 391,32% 294,83% 260,01% 324,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...