Visa allt om Rolf Franson Förvaltning AB
Visa allt om Rolf Franson Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 4 043 5 040 5 432 5 369
Övrig omsättning 15 15 15 15 14 2 000 4 580 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -172 -208 -201 -224 -265 1 668 7 431 1 638 2 227 1 983
Resultat efter finansnetto 1 157 3 117 2 490 1 628 2 293 3 028 8 749 3 888 3 963 2 793
Årets resultat 1 488 2 402 2 370 1 351 1 849 2 008 5 216 2 947 2 903 2 071
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 138 38 615 37 167 36 823 35 232 34 099 28 202 21 065 16 381 14 082
Omsättningstillgångar 12 319 12 119 12 323 10 814 11 358 11 802 16 064 17 849 18 275 17 761
Tillgångar 51 457 50 735 49 490 47 637 46 590 45 902 44 266 38 914 34 656 31 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 096 40 608 40 206 37 836 36 485 34 636 32 629 28 413 26 466 23 563
Obeskattade reserver 4 803 5 873 5 996 6 534 6 844 7 006 6 914 5 531 5 621 5 606
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 558 4 254 3 289 3 267 3 261 4 260 4 724 4 971 2 570 2 674
Skulder och eget kapital 51 457 50 735 49 490 47 637 46 590 45 902 44 266 38 914 34 656 31 842
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 232 295 304 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 421 1 492 1 535 1 607
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 114 632 608 727
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0
Omsättning 15 15 15 15 14 2 000 8 623 5 040 5 432 5 369
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 674 840 905 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 131 413 419 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -155 -183 -166 -173 -193 1 685 7 446 1 679 2 233 2 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -19,78% -7,22% 1,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - 20,33% 11,99% 11,58% 8,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - 222,61% 92,60% 73,86% 52,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 280,48% 255,52% 289,12% 281,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,09% 89,07% 90,69% 89,53% 89,14% 86,71% 84,96% 83,25% 88,05% 86,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,27% 284,88% 374,67% 331,01% 348,30% 277,04% 340,05% 359,06% 711,09% 664,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...