Visa allt om Magnus Andersson i Borås Spelkortsförlaget AB
Visa allt om Magnus Andersson i Borås Spelkortsförlaget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 645 3 374 3 874 3 175 3 018 3 030 2 425 2 1 320 4 247
Övrig omsättning 4 - 6 - 37 29 10 10 373 7
Rörelseresultat (EBIT) -206 -359 49 -241 209 86 538 -106 261 0
Resultat efter finansnetto -196 -359 49 -254 202 87 77 -560 166 952
Årets resultat 142 34 279 91 117 94 -47 -434 0 558
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 61 64 238 87 71 33 890 1 092 2 225
Omsättningstillgångar 1 191 1 035 1 121 1 214 1 283 1 276 1 521 199 863 283
Tillgångar 1 259 1 096 1 185 1 452 1 370 1 347 1 554 1 089 1 955 2 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 366 453 294 324 456 482 529 963 1 263
Obeskattade reserver 227 227 298 324 549 519 578 507 644 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
Kortfristiga skulder 523 503 434 834 498 371 494 52 348 557
Skulder och eget kapital 1 259 1 096 1 185 1 452 1 370 1 347 1 554 1 089 1 955 2 508
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 432 80 75 0 0 0 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 461 383 437 0 225 276 130 18 506 1 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 159 159 174 163 113 122 72 46 220 500
Utdelning till aktieägare 150 0 120 120 120 250 120 0 0 300
Omsättning 3 649 3 374 3 880 3 175 3 055 3 059 2 435 12 1 693 4 254
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 0 2 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 823 3 374 3 874 3 175 3 018 3 030 2 425 - 660 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 568 637 616 487 513 204 - 393 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -203 -356 54 -237 215 98 557 -87 284 55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,03% -12,91% 22,02% 5,20% -0,40% 24,95% 121 150,00% -99,85% -68,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,57% -32,76% 4,14% -16,39% 15,47% 6,46% 32,56% -13,50% 21,53% 38,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,38% -10,64% 1,26% -7,50% 7,02% 2,87% 20,87% -7 350,00% 31,89% 22,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,16% 26,35% 34,20% 30,93% 41,62% 42,67% 54,23% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,33% 15,77% 17,73% 11,97% 26,01% 29,87% 42,35% 7 350,00% 39,02% -6,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,49% 49,55% 57,84% 36,69% 53,18% 62,25% 58,43% 82,10% 72,98% 66,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,17% 158,45% 206,22% 115,83% 199,80% 273,85% 248,99% 382,69% 247,99% 50,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...