Visa allt om Solö Industri Aktiebolag
Visa allt om Solö Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 13 0 160 240 243 32 366 35 539
Övrig omsättning - 159 - 10 - - 15 1 49 84
Rörelseresultat (EBIT) -61 75 -72 -25 -50 8 7 -20 -2 261 1 586
Resultat efter finansnetto -61 76 -69 12 8 49 115 279 -2 380 1 634
Årets resultat -61 76 -69 12 8 49 115 279 -1 220 760
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 817 4 837 4 739 4 760 5 029 5 044 5 628 5 378 4 877 5 115
Omsättningstillgångar 368 468 639 774 882 1 350 1 087 1 356 1 964 11 930
Tillgångar 5 185 5 305 5 378 5 534 5 911 6 393 6 715 6 734 6 841 17 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 018 5 089 5 053 5 472 5 770 6 062 6 513 6 518 6 359 7 880
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 141 183 274 5 62 197 83 82 100 1 560
Kortfristiga skulder 25 33 52 58 79 134 119 133 382 6 445
Skulder och eget kapital 5 185 5 305 5 378 5 534 5 911 6 393 6 715 6 734 6 841 17 045
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 56 57 15 15 0 226 368
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 7 863 8 036
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 17 19 17 5 0 0 3 040 2 972
Utdelning till aktieägare 0 10 40 350 400 300 500 120 120 300
Omsättning 0 159 0 23 0 160 255 244 32 415 35 623
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 30 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 13 - 160 240 243 1 079 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 16 - 17 - 17 5 - - 371 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 104 -51 -7 -35 12 7 -20 -1 634 2 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% - -100,00% -33,33% -1,23% -99,25% -8,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 0,22% - 0,78% 1,76% 4,19% -31,56% 10,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 92,31% - 31,25% 49,17% 116,05% -6,67% 4,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 43,28% 58,45%
Rörelsekapital/omsättning - - - 5 507,69% - 760,00% 403,33% 503,29% 4,89% 15,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,78% 95,93% 93,96% 98,88% 97,61% 94,82% 96,99% 96,79% 92,95% 51,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 472,00% 1 418,18% 1 228,85% 1 334,48% 1 116,46% 1 007,46% 913,45% 1 019,55% 514,14% 106,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...