Visa allt om PLS Truck Bodies AB
Visa allt om PLS Truck Bodies AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 146 504 146 065 125 730 115 728 135 315 75 298 87 321 147 867 116 818 109 037
Övrig omsättning 288 - 43 - 14 - - 603 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 273 4 855 6 422 6 272 7 432 -4 911 -704 12 767 7 243 6 348
Resultat efter finansnetto 9 006 4 308 5 743 5 413 6 417 -5 525 -1 158 11 945 6 621 6 133
Årets resultat 5 295 1 288 3 943 4 116 4 432 -239 -130 6 261 3 827 4 057
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 570 22 930 22 986 21 259 23 129 22 772 24 374 26 397 26 966 22 240
Omsättningstillgångar 37 257 42 672 40 794 34 451 37 539 26 277 17 818 44 668 33 714 37 171
Tillgångar 57 827 65 602 63 780 55 710 60 668 49 049 42 192 71 065 60 680 59 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 576 13 282 11 994 8 051 7 988 3 556 3 795 21 253 17 792 16 365
Obeskattade reserver 8 253 6 108 8 524 7 910 8 133 7 801 13 087 14 233 11 135 9 970
Avsättningar (tkr) 304 373 245 295 253 182 323 450 350 230
Långfristiga skulder 7 231 18 021 18 409 14 810 14 111 17 936 8 595 11 456 11 275 8 152
Kortfristiga skulder 23 463 27 818 24 608 24 644 30 183 19 574 16 392 23 673 20 128 24 694
Skulder och eget kapital 57 827 65 602 63 780 55 710 60 668 49 049 42 192 71 065 60 680 59 410
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 085 1 252 1 015 1 065 1 007 848 842 351 979 1 023
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 726 25 990 23 859 21 084 20 583 15 451 15 642 20 811 17 194 15 587
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 572 9 755 9 298 8 044 7 779 6 217 6 520 8 185 7 644 6 727
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 17 000 2 800 2 400
Omsättning 146 792 146 065 125 773 115 728 135 329 75 298 87 321 148 470 116 818 109 037
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 76 71 63 63 53 55 73 67 61
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 928 1 922 1 771 1 837 2 148 1 421 1 588 2 026 1 744 1 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 505 487 483 480 429 423 408 393 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 816 7 316 8 712 8 438 9 498 -2 861 1 385 14 894 9 053 7 899
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,30% 16,17% 8,64% -14,48% 79,71% -13,77% -40,95% 26,58% 7,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,04% 7,42% 10,09% 11,37% 12,25% -10,00% -1,60% 17,99% 11,95% 10,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,33% 3,33% 5,12% 5,47% 5,49% -6,51% -0,77% 8,65% 6,21% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,70% 38,62% 42,26% 40,96% 37,22% 29,42% 39,92% 35,18% 34,27% 32,43%
Rörelsekapital/omsättning 9,42% 10,17% 12,87% 8,47% 5,44% 8,90% 1,63% 14,20% 11,63% 11,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,26% 27,51% 29,23% 24,92% 23,05% 18,97% 31,85% 44,33% 42,53% 39,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,03% 95,31% 103,34% 82,49% 73,15% 58,62% 48,54% 101,92% 66,23% 76,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...