Visa allt om Henrik Ennart Media AB
Visa allt om Henrik Ennart Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 87 154 0 0 3 382 3 477 3 587 3 991 3 624 3 420
Övrig omsättning - - - - 18 13 - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 62 -186 -34 79 -39 82 62 342 137
Resultat efter finansnetto -51 62 -185 -36 57 -52 71 913 314 104
Årets resultat 8 52 -185 32 96 -5 0 899 189 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 350 513 764 879 747 883 1 164 1 139
Omsättningstillgångar 339 387 0 37 510 568 769 1 401 466 434
Tillgångar 339 387 350 549 1 274 1 447 1 516 2 284 1 630 1 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 262 337 523 491 395 520 1 460 646 522
Obeskattade reserver 12 73 0 0 78 152 199 129 129 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 183 19 0 6 262 416 358 197 398 498
Kortfristiga skulder 23 33 13 20 442 483 438 498 456 474
Skulder och eget kapital 339 387 350 549 1 274 1 447 1 516 2 284 1 630 1 573
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 1 369 1 365 1 359 1 768 1 410 1 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 564 450 525 612 482 436
Utdelning till aktieägare 0 150 215 0 0 0 120 940 85 65
Omsättning 87 154 0 0 3 400 3 490 3 587 4 000 3 624 3 420
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 8 8 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 423 435 512 499 453 428
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 242 227 270 299 238 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -51 62 -186 -21 195 94 218 222 563 398
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,51% - - -100,00% -2,73% -3,07% -10,12% 10,13% 5,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,04% 16,02% - - 6,20% -2,63% 5,47% 40,76% 20,98% 8,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -58,62% 40,26% - - 2,34% -1,09% 2,31% 23,33% 9,44% 4,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,12% 82,60%
Rörelsekapital/omsättning 363,22% 229,87% - - 2,01% 2,44% 9,23% 22,63% 0,28% -1,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,45% 82,41% 96,29% 95,26% 43,05% 35,04% 43,75% 67,99% 45,33% 36,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 473,91% 1 172,73% 0,00% 185,00% 115,38% 117,60% 175,57% 281,33% 102,19% 91,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...