Visa allt om ARTISAN Konsult Aktiebolag
Visa allt om ARTISAN Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 15 046 14 759 12 859 12 187 12 913 12 800 13 438 14 584 16 560 15 457
Övrig omsättning 169 - 86 1 - 24 105 765 116 216
Rörelseresultat (EBIT) 1 643 1 656 121 159 125 139 263 99 834 241
Resultat efter finansnetto 1 605 1 608 60 81 35 3 191 -1 661 70
Årets resultat 1 017 1 147 45 58 17 22 126 -1 661 70
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 307 554 889 1 140 1 715 1 464 718 935 671 851
Omsättningstillgångar 6 080 5 226 3 137 2 818 2 777 2 976 4 834 3 710 5 436 4 339
Tillgångar 6 387 5 778 4 027 3 958 4 492 4 440 5 552 4 646 6 107 5 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 800 1 768 785 904 943 926 933 808 1 435 773
Obeskattade reserver 417 130 0 0 0 0 47 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
Kortfristiga skulder 4 170 3 882 3 242 3 054 3 550 3 514 4 572 3 838 4 672 4 293
Skulder och eget kapital 6 387 5 778 4 027 3 958 4 492 4 440 5 552 4 646 6 107 5 189
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 1 258 1 210 1 296 1 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 535 6 741 5 977 5 562 6 203 6 435 4 901 6 073 5 907 5 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 742 2 065 2 371 2 217 2 508 2 545 2 493 2 829 2 892 2 682
Utdelning till aktieägare 655 655 0 0 0 0 0 0 229 0
Omsättning 15 215 14 759 12 945 12 188 12 913 12 824 13 543 15 349 16 676 15 673
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 14 14 15 17 21 22 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 885 984 919 871 861 753 640 663 753 672
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 601 608 567 552 493 418 467 475 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 885 2 151 609 735 743 623 504 532 1 188 768
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,94% 14,78% 5,51% -5,62% 0,88% -4,75% -7,86% -11,93% 7,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,76% 28,70% 3,08% 4,12% 2,87% 3,29% 4,95% 2,82% 13,69% 4,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,93% 11,23% 0,96% 1,34% 1,00% 1,14% 2,05% 0,90% 5,05% 1,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,69% 9,11% -0,82% -1,94% -5,99% -4,20% 1,95% -0,88% 4,61% 0,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,27% 32,35% 19,49% 22,84% 20,99% 20,86% 17,43% 17,39% 23,50% 14,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,80% 134,62% 96,76% 92,27% 78,11% 84,66% 105,29% 95,41% 114,00% 97,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...