Visa allt om Hoffmanns Konfektyr Aktiebolag
Visa allt om Hoffmanns Konfektyr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 344 10 055 8 761 11 293 10 670 11 156 11 520 8 905 6 162 5 387
Övrig omsättning 20 14 27 36 18 36 19 27 38 18
Rörelseresultat (EBIT) 929 395 -8 36 -273 -549 636 576 213 216
Resultat efter finansnetto 869 305 -143 -112 -332 -525 619 555 201 205
Årets resultat 771 305 -143 -112 -332 -281 588 385 192 195
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 002 2 295 2 677 3 037 3 367 1 195 1 198 1 049 1 099 1 196
Omsättningstillgångar 4 001 2 990 2 109 2 294 2 160 2 131 2 911 2 357 2 108 1 427
Tillgångar 6 003 5 285 4 786 5 331 5 527 3 325 4 110 3 406 3 207 2 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 082 1 310 1 006 1 149 1 261 1 592 2 173 1 585 1 200 1 008
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 245 429 411 478
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 925 2 035 2 115 2 470 2 550 232 60 237 290 433
Kortfristiga skulder 1 997 1 940 1 666 1 712 1 716 1 501 1 632 1 155 1 306 704
Skulder och eget kapital 6 003 5 285 4 786 5 331 5 527 3 325 4 110 3 406 3 207 2 623
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 103 906 669 663 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 126 1 070 1 130 1 261 1 308 313 257 177 162 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 592 598 548 658 646 642 510 338 325 278
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Omsättning 12 364 10 069 8 788 11 329 10 688 11 192 11 539 8 932 6 200 5 405
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 086 2 514 2 190 2 823 2 668 2 789 2 880 2 226 1 541 1 347
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 423 424 482 491 516 421 300 291 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 222 777 351 419 -112 -439 773 715 346 383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,76% 14,77% -22,42% 5,84% -4,36% -3,16% 29,37% 44,51% 14,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,49% 7,49% 0,02% 0,86% -4,72% -15,73% 15,47% 16,91% 6,80% 8,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,53% 3,94% 0,01% 0,41% -2,45% -4,69% 5,52% 6,47% 3,54% 4,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,98% 31,31% 29,22% 28,78% 25,45% 23,08% 28,37% 27,23% 31,43% 34,36%
Rörelsekapital/omsättning 16,23% 10,44% 5,06% 5,15% 4,16% 5,65% 11,10% 13,50% 13,02% 13,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,68% 24,79% 21,02% 21,55% 22,82% 47,88% 57,26% 55,60% 46,65% 51,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,72% 123,81% 86,67% 91,00% 88,58% 106,13% 141,61% 161,39% 113,17% 126,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...