Visa allt om Aktiebolaget Vulkekonomi i Bålsta
Visa allt om Aktiebolaget Vulkekonomi i Bålsta

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 27 690 24 589 24 722 26 899 27 196 25 473 19 395 22 020 19 479 18 319
Övrig omsättning 87 12 - 5 - - - 264 270 36
Rörelseresultat (EBIT) 3 742 2 457 2 630 2 574 3 453 3 283 1 304 2 878 2 933 1 928
Resultat efter finansnetto 3 752 2 484 2 704 2 593 3 448 3 204 1 239 2 803 2 835 1 807
Årets resultat 369 1 161 1 791 1 640 1 024 2 066 801 1 367 1 272 1 122
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 524 6 332 6 863 7 212 7 373 7 482 7 982 8 466 8 357 8 659
Omsättningstillgångar 8 895 6 773 8 957 9 724 9 439 8 160 5 873 6 863 6 284 5 180
Tillgångar 15 418 13 105 15 819 16 935 16 813 15 643 13 855 15 329 14 641 13 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 346 6 977 7 816 7 424 5 784 6 760 4 695 3 893 3 027 2 755
Obeskattade reserver 255 73 99 99 33 72 83 327 424 807
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 350 1 750 1 950 2 150 2 350 2 550 5 500
Kortfristiga skulder 7 818 6 055 7 904 9 061 9 245 6 861 6 927 8 758 8 640 4 778
Skulder och eget kapital 15 418 13 105 15 819 16 935 16 813 15 643 13 855 15 329 14 641 13 839
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 1 645 1 248 1 197 2 242 1 724
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 709 4 347 4 594 5 041 5 019 2 677 2 593 3 015 2 439 2 696
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 330 2 300 2 448 2 679 2 159 2 273 2 426 1 940 1 608 1 577
Utdelning till aktieägare 3 000 0 2 000 1 400 0 2 000 0 0 500 1 000
Omsättning 27 777 24 601 24 722 26 904 27 196 25 473 19 395 22 284 19 749 18 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 769 2 459 2 472 2 690 2 720 2 547 1 940 2 202 1 948 1 832
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 708 750 814 752 687 654 643 644 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 226 2 920 3 169 3 095 3 975 3 840 1 873 3 402 3 473 2 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,61% -0,54% -8,09% -1,09% 6,76% 31,34% -11,92% 13,04% 6,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,34% 18,98% 17,23% 15,65% 21,16% 21,10% 9,48% 19,23% 20,45% 14,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,55% 10,11% 11,03% 9,86% 13,08% 12,95% 6,77% 13,39% 15,37% 10,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,70% 54,13% 56,24% 53,95% 54,24% 53,27% 56,50% 54,98% 62,47% 57,44%
Rörelsekapital/omsättning 3,89% 2,92% 4,26% 2,46% 0,71% 5,10% -5,43% -8,61% -12,10% 2,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,94% 53,67% 49,90% 44,27% 34,55% 43,55% 34,33% 26,93% 22,76% 24,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,75% 103,85% 106,79% 104,02% 99,10% 114,12% 80,99% 76,06% 67,21% 98,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...