Visa allt om BF-Konsult AB
Visa allt om BF-Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 021 7 050 7 159 6 472 4 845 5 591 5 169 5 409 8 691 6 861
Övrig omsättning 188 165 - - - - - 62 161 171
Rörelseresultat (EBIT) 1 512 1 170 1 177 1 078 -710 25 792 122 1 862 1 723
Resultat efter finansnetto 1 511 1 180 1 189 1 100 -671 118 702 -6 2 391 1 912
Årets resultat 934 906 544 641 -113 432 449 -197 1 636 1 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 347 75 48 13 52 102 468 665 531 141
Omsättningstillgångar 5 389 3 635 4 258 2 880 2 706 5 915 4 821 7 818 9 602 9 833
Tillgångar 5 736 3 710 4 306 2 893 2 757 6 017 5 289 8 483 10 133 9 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 065 1 031 715 771 530 643 641 5 692 6 890 6 254
Obeskattade reserver 810 499 487 250 0 558 1 040 949 822 712
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 861 2 179 3 103 1 873 2 227 4 817 3 608 1 842 2 422 3 008
Skulder och eget kapital 5 736 3 710 4 306 2 893 2 757 6 017 5 289 8 483 10 133 9 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 855 852 931 912 1 568 1 783 1 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 457 2 884 2 867 1 752 1 358 1 364 755 1 122 1 516 1 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 131 858 931 798 1 038 873 623 1 030 1 568 1 132
Utdelning till aktieägare 900 0 0 400 0 430 0 0 6 500 1 000
Omsättning 9 209 7 215 7 159 6 472 4 845 5 591 5 169 5 471 8 852 7 032
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 7 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 128 1 007 1 023 925 692 799 1 034 1 082 1 738 1 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 538 530 475 453 - 437 753 988 762
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 586 1 183 1 192 1 117 -659 3 106 873 266 2 058 1 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,96% -1,52% 10,61% 33,58% -13,34% 8,16% -4,44% -37,76% 26,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,36% 31,81% 27,75% 38,09% -24,23% 1,96% 20,46% 3,93% 23,62% 19,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,76% 16,74% 16,69% 17,03% -13,79% 2,11% 20,93% 6,16% 27,53% 27,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% 20,65% 16,13% 15,56% 9,89% 19,64% 23,47% 110,48% 82,61% 99,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,58% 38,28% 25,43% 33,02% 19,22% 17,52% 26,61% 75,15% 73,84% 67,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,58% 166,82% 137,22% 153,76% 121,51% 122,79% 133,62% 424,43% 396,45% 326,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...