Visa allt om AT Thor AB
Visa allt om AT Thor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 140 2 007 2 365 2 233 2 528 2 765 2 070 517 686 676
Övrig omsättning - - - - - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 381 156 103 215 136 256 159 30 -19 4
Resultat efter finansnetto 383 163 119 234 141 260 160 29 -19 3
Årets resultat 447 125 181 237 250 188 124 29 -19 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 39 86 141 196 65 15 33 51
Omsättningstillgångar 961 919 1 221 1 425 1 451 1 689 1 735 135 118 206
Tillgångar 961 919 1 260 1 511 1 592 1 885 1 800 150 150 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 634 337 711 675 579 456 396 113 84 103
Obeskattade reserver 0 193 193 310 400 600 600 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 20 0 0 0 0 14 0 0 0
Kortfristiga skulder 327 369 355 526 614 829 790 37 66 154
Skulder och eget kapital 961 919 1 260 1 511 1 592 1 885 1 800 150 150 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 872 813 676 1 001 703 180 204 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 239 329 - - -
Löner till övriga anställda 845 851 210 112 370 105 84 12 12 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 357 395 470 418 578 392 246 104 110 89
Utdelning till aktieägare 500 150 500 145 140 128 127 0 0 0
Omsättning 2 140 2 007 2 365 2 233 2 528 2 765 2 070 517 686 681
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 070 1 004 788 744 843 922 690 259 343 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 631 534 456 550 538 391 151 164 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 381 195 151 270 191 308 191 47 -1 38
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,63% -15,14% 5,91% -11,67% -8,57% 33,57% 300,39% -24,64% 1,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,85% 17,85% 9,52% 15,55% 8,92% 13,79% 8,94% 20,00% -12,67% 1,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,90% 8,17% 5,07% 10,52% 5,62% 9,40% 7,78% 5,80% -2,77% 0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,63% 27,40% 36,62% 40,26% 33,11% 31,10% 45,65% 18,96% 7,58% 7,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,97% 53,05% 68,38% 59,79% 54,89% 47,65% 46,57% 75,33% 56,00% 40,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,88% 249,05% 343,94% 270,91% 236,32% 203,74% 219,62% 364,86% 178,79% 133,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...