Visa allt om Another Textile Company Sthlm Aktiebolag
Visa allt om Another Textile Company Sthlm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 22 878 15 953 12 642 3 756 6 208 7 700 7 724 11 433 13 447 8 682
Övrig omsättning - 4 133 220 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 158 1 497 1 774 -1 517 -1 096 288 -666 1 606 434 95
Resultat efter finansnetto 1 648 1 092 1 713 -1 601 -1 167 221 -735 1 554 291 25
Årets resultat 1 127 1 092 1 713 -1 601 -1 167 221 -735 1 554 291 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 19 44 75 119 119 104 114 76 51
Omsättningstillgångar 9 221 7 458 2 504 3 320 1 381 3 002 3 086 6 023 2 268 2 622
Tillgångar 9 225 7 476 2 549 3 395 1 500 3 121 3 190 6 137 2 344 2 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 131 1 304 212 -1 501 100 689 468 1 706 427 287
Obeskattade reserver 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 705 458
Kortfristiga skulder 6 780 6 173 2 337 4 896 1 400 2 432 2 722 4 430 1 212 1 929
Skulder och eget kapital 9 225 7 476 2 549 3 395 1 500 3 121 3 190 6 137 2 344 2 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 891 1 912 1 370 770 400 490 888 1 114 1 475 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 552 480 360 227 104 171 309 392 489 252
Utdelning till aktieägare 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 878 15 957 12 775 3 976 6 235 7 700 7 724 11 433 13 447 8 682
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 3 2 2 3 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 576 3 191 3 161 1 252 3 104 3 850 2 575 2 858 4 482 2 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 500 443 351 267 338 404 380 668 210
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 173 1 523 1 805 -1 455 -1 039 326 -630 1 637 493 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,41% 26,19% 236,58% -39,50% -19,38% -0,31% -32,44% -14,98% 54,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,39% 20,02% 69,60% -44,68% -73,00% 10,54% -20,69% 26,33% 19,75% 3,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,43% 9,38% 14,03% -40,39% -17,64% 4,27% -8,54% 14,13% 3,44% 1,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,94% 33,22% 38,21% 20,10% 25,82% 33,29% 36,38% 46,76% 36,25% 24,18%
Rörelsekapital/omsättning 10,67% 8,05% 1,32% -41,96% -0,31% 7,40% 4,71% 13,93% 7,85% 7,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,76% 17,44% 8,32% -44,21% 6,67% 22,08% 14,67% 27,80% 18,22% 10,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,62% 63,29% 59,65% 39,62% 63,14% 88,08% 76,27% 75,91% 123,18% 99,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...