Visa allt om HDW Data Sweden AB
Visa allt om HDW Data Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 930 13 251 13 016 12 215 11 344 9 910 8 601 7 936 7 468 6 408
Övrig omsättning 76 269 46 - - 14 - 2 677 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 269 2 199 1 545 878 538 632 592 1 776 158 194
Resultat efter finansnetto 2 257 2 181 1 523 876 552 611 513 1 642 66 169
Årets resultat 1 844 1 511 844 432 276 464 264 704 21 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 101 151 202 80 161 259 370 1 659 1 739
Omsättningstillgångar 6 128 5 707 5 123 4 432 4 439 4 162 3 758 5 532 2 224 1 916
Tillgångar 6 216 5 808 5 275 4 634 4 520 4 323 4 017 5 902 3 884 3 655
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 143 1 799 1 413 1 194 1 763 1 797 1 593 1 749 1 045 1 143
Obeskattade reserver 1 627 1 781 1 575 1 176 928 788 713 576 55 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 180 300 420 0 0 0 0 1 504 1 504
Kortfristiga skulder 2 446 2 047 1 987 1 844 1 830 1 739 1 711 3 577 1 281 977
Skulder och eget kapital 6 216 5 808 5 275 4 634 4 520 4 323 4 017 5 902 3 884 3 655
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 016 1 829 1 826 1 859 1 786 1 951 1 862 1 893 1 504 1 042
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 424 1 584 1 811 1 879 1 561 841 786 797 543 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 471 1 467 1 511 1 402 1 322 1 113 963 964 766 481
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 875 625 1 000 310 260 420 0 120
Omsättning 14 006 13 520 13 062 12 215 11 344 9 924 8 601 10 613 7 468 6 408
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 322 2 209 1 859 1 745 1 891 1 652 1 434 1 323 1 245 1 282
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 838 828 754 761 799 674 613 629 485 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 321 2 249 1 595 1 009 618 717 694 1 890 230 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,12% 1,81% 6,56% 7,68% 14,47% 15,22% 8,38% 6,27% 16,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,52% 38,03% 29,65% 19,40% 12,39% 14,39% 14,54% 30,46% 4,38% 7,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,30% 16,67% 12,02% 7,36% 4,94% 6,28% 6,79% 22,66% 2,28% 4,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,42% 75,70% 74,04% 71,81% 100,00% 66,72% 65,96% 100,00% 100,00% 44,35%
Rörelsekapital/omsättning 26,43% 27,62% 24,09% 21,19% 23,00% 24,45% 23,80% 24,63% 12,63% 14,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,89% 54,89% 50,08% 44,47% 54,14% 55,00% 52,74% 36,66% 27,92% 31,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 250,53% 278,80% 254,60% 236,50% 239,29% 236,06% 214,67% 151,86% 165,03% 177,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...