Visa allt om Jaja Plast Aktiebolag
Visa allt om Jaja Plast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 859 13 770 13 308 14 325 15 882 17 163 15 644 11 073 13 843 13 270
Övrig omsättning - 1 215 - 82 - - - 25 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 434 -163 -88 -46 197 985 -390 129 125
Resultat efter finansnetto 30 401 -208 -190 -122 161 965 -532 68 50
Årets resultat 30 401 -208 -190 -122 108 851 -532 68 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 102 2 023 2 190 2 424 2 349 2 567 2 499 2 390 2 363
Omsättningstillgångar 2 203 2 571 2 292 3 422 3 610 4 293 3 958 1 665 2 949 3 318
Tillgångar 2 248 2 673 4 315 5 613 6 034 6 642 6 525 4 164 5 339 5 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 593 717 317 525 1 065 1 187 1 379 528 1 060 992
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 1 983 2 583 2 192 1 861 1 748 1 875 1 596 1 433
Kortfristiga skulder 1 655 1 854 2 016 2 506 2 777 3 595 3 398 1 761 2 684 3 256
Skulder och eget kapital 2 248 2 673 4 315 5 613 6 034 6 642 6 525 4 164 5 339 5 681
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 122 897 677 885 894
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 884 1 107 1 073 1 110 1 386 338 0 0 0 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 402 476 516 528 619 603 436 433 534 504
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Omsättning 13 859 14 985 13 308 14 407 15 882 17 163 15 644 11 098 13 859 13 270
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 620 4 590 3 327 3 581 3 971 4 291 5 215 5 537 6 922 4 423
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 542 408 420 512 526 457 573 722 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 587 4 107 151 378 1 182 -180 281 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,65% 3,47% -7,10% -9,80% -7,46% 9,71% 41,28% -20,01% 4,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,65% 17,88% -2,36% -0,30% 0,15% 3,72% 15,91% -9,10% 3,50% 3,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 3,47% -0,77% -0,12% 0,06% 1,44% 6,64% -3,42% 1,35% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,07% 23,61% 27,58% 27,64% 25,41% 25,14% 26,85% 17,37% 19,63% 21,51%
Rörelsekapital/omsättning 3,95% 5,21% 2,07% 6,39% 5,24% 4,07% 3,58% -0,87% 1,91% 0,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,38% 26,82% 7,35% 9,35% 17,65% 17,87% 21,13% 12,68% 19,85% 17,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,62% 72,55% 58,98% 96,41% 83,11% 91,18% 84,90% 68,09% 89,64% 79,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...